is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze reis niet genoemd. Sommigen onderstellen, dat Barnabas alleen naar Jeruzalem gegaan is, maar Hand. 11 : 30 en 12:25 zijn hiermede in strijd. Anderen, b.v. Sabatier, noemen het verhaal van de Hand. verdicht. Gal. 1 behoeft echter niet alle reizen van den apostel in dien tijd te vermelden. In ITand. 12 : 25 lezen wij, dat Barnabas en Paulus met Johannes Markus van Jeruzalem naar Antiochië terugkeerden.

B.

In het jaar 45 vertrokken Barnabas en Paulus, nadat hun de handen opgelegd waren, in het gezelschap van bovengenoemden Markus, van Antiochië naar het eiland Cyprus, het vaderland van Barnabas, waar zij meer dan elders een open deur voor het evangelie konden verwachten. Het is onnoodig, deze reis in bijzonderheden te verhalen (Hand. 13:4—12).

\an Cyprus begaven zij zich naar Klein-Azië, waar hun reisgenoot hen verliet. In Pisidië, Lykaonië enz. predikten zij het evangelie en stichtten er vele gemeenten (Hand. 13: 14 v. Hand. 14). Daar korten tijd te voren een groot deel van deze streek bij de romeinsche provincie Galatië was ingelijfd, hebben sommigen geineend, dat de gemeenten, die op deze eerste reis gesticht werden, voor dezelfde moeten gehouden worden als de gemeenten, waaraan de brief aan de Galatiërs geschreven werd (Mynster, Renan, Hausïath, Pfleiderer, Ramsay, enz.). Hand. 1G : 6 onderscheidt echter TxXxtiwv %upxv van de plaatsen, die op de eerste reis bezocht waren (vs. 4, 5). Bij %xpx denken wij ook niet aan een provincie die een administratieve eenheid vormde. Zou Paulus dan Barnabas niet genoemd hebben, toen hij over de stichting der gemeenten sprak (Gal. 4:13; vgl. 1 en 2 fliess. 1:1 en 2 Kor. 1:1)? Kan Gal. 4: 13 van deze reis gelden? ')

1) Ook Scliiirer bestrijdt deze meeniug CJahrb. f. prot. Theol., 1892. Tlieol. öodet/Jonkbr , Romeinen. 2