is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordigden, dan moest het natuurlijk een waagstuk heeten, de zaak aan het oordeel van die gemeente te onderwerpen. Een openbaring van den Heer verloste hem uit zijn onzekerheid; hij zou gaan. De gemeente van Antiochië vaardigde Paulus en Barnabas met eenige andere broeders af. Onder die broeders bevond zich Titus, die niet besneden was. De wijze, waarop men zich tegenover dezen gedroeg, zou over de beginselkwestie beslissen.

Het verhaal van de samenkomsten, die op dat kritieke oogenblik te Jeruzalem plaats hadden, vinden wij Hand. 15 en Gal. 2 : 1—10. Men is het er tegenwoordig vrij wel over eens, dat beide verhalen over dezelfde gebeurtenis handelen, en dat de reis van Gal. 2 niet met die van Hand. 11:30 en 12:25 (zoo Calvijn), noch met die van Hand. 18 : 22 (zoo Wieseler en Volkmar) moet worden vereenzelvigd.

Aan de orde was: de erkenning van de geloovigen uit de Heidenen als ware leden der kerk, zonder dat zij zich aan de besnijdenis of de voorschriften der wet behoefden te onderwerpen, en (in nauw verband met het vorige) de erkenning vun Paulus als apostel. De gemeente uit de Joden moest beslissen of zij de gemeenten uit de Heidenen; de apostelen hadden uit te maken of zij Paulus wilden erkennen. [Iet verhaal in de Hand. plaatst het eerste, de brief aan de Gal. het tweede op den voorgrond. Men zegge dus niet met de Tubingsche school, dat de twee verhalen onvereenigbaar zijn. In Gal. 2 wordt niet alleen over de private samenkomst met de apostelen gehandeld; in vs. 3 v. schijnt een publieke vergadering te zijn bedoeld. Paulus weigert volstrekt, Titus te laten besnijden, toen de valsche broederen dit eischten (vgl. Weiss). Eischten de apostelen het ook? Men kan dit in het midden laten, wanneer men slechts niet vergeet, dat aan den aandrang der apostelen andere motieven ten grondslag moeten gelegen hebben dan aan den eisch der valsche broeders (zie , Gal. 2:4). Dat de apostelen, die in Hand. 15 (vs. 7 v.) zoo voorkomend zijn, in Gal. 2 onverzoenlijk waren, is niet juist.

2*