is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook behoeft het geen uitvoerig betoog, dat Gal. 2:6 niet in strijd is met Hand. 15: 19, 20 (28, 29). Uit „gij zult wèl doen" (Hand. 15: 29) volgt reeds, dat deze dingen niet de zaligheid niets te maken hadden; de prediking van Paulus kon geheel dezelfde blijven. Wij behoeven in de gestelde voorwaarden niets vernederends voor de Christenen uit do Heidenen te zien; als zij eenigszins de eer van zijne gemeenten hadden aangetast, zou Paulus ze niet hebben aanvaard.

Het resultaat was dus niet dat er twee evangeliën zouden zijn, maar dat het ééne evangelie in twee vormen zou worden gepredikt; door Petrus en de Twaalve in overeenstemming met de behoeften van Israël, door Paulus in overeenstemming met de behoeften der Heidenen. Paulus kon Jeruzalem met een dankbaar hart verlaten. Hij had verkregen wat op dat oogenblik redelijkerwijze verkregen kon worden.

Spoedig na zijn terugkeer te Antiochië gevoelde hij behoefte, de gemeenten van Klein-Azië wederom te bezoeken. Daar hij met Barnabas vanwege diens neef Markus (Kol. 4: 10) in onmin geraakt was, koos hij Silas tot reisgenoot. Tezamen trokken zij Syrië en Cilicië door om de gemeenten te versterken. Paulus had mogelijk plan naar Efeze te gaan, maar God beschikte het anders. Wegens ziekte moest hij eenigen tijd in Galatië vertoeven, waar eveneens een gemeente gesticht werd (Gal. 4:13, 14). Ook daarna moest hij telkens van het door hemzelven gemaakte plan afzien, met dit gevolg, dat hij te Troas kwam, waar God hem door een gezicht duidelijk maakte, dat het zijn roeping was, naar Europa over te steken en daar het evangelie te verkondigen. Hij scheepte zich dus in met Silas, den jongen Timotheüs, die zich in Lykaonië bij hen gevoegd had, en den geneesheer Lukas, die misschien toen juist te Troas was, als wij dit ten minste uit „wij" van Hand. 16 : 10 (in verband met 20:5; 21:1 v.; 28:2 v.) mogen opmaken.

In korten tijd werden in Macedonië gemeenten gesticht te Filippi, Amfipolis, Thessalonika en Berea. In al deze