is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de joodschgezinde ijveraars deden ook in Achaje hun heilloos werk. Zij traden op met een spekulatief evangelie (1 Kor. 1 : 18 v.; 2 Kor. 11 : 1 v.). Zij betwijfelden of Paulus wel een apostel was en brachten zijn karakter in verdenking. In den eersten brief aan de Korinthiërs voelen wij maar al te wel, dat er onweer aan de lucht was. In den tweeden brief is het reeds uitgebarsten. Tusschen 1 en 2 Kor. schijnt nog een brief, die verloren is, te zijn geschreven (zie 2 Kor. 2:4; 7:8). Daarom zal de tusschentijd tusschen die twee brieven langer geweest zijn dan men gewoonlijk onderstelt. Maar terwijl een oogenblik het gevaar dreigde, dat het op een volslagen breuk tusschen den apostel en de Korinthische gemeente zou uitloopen, was bij het schrijven van 2 Kor. het ergste reeds voorbij. Men zie b.v. H. 7.

Nu kon tegen het einde van het jaar 58 het zoo lang verwachte bezoek volgen. Het duurde van Dec. tot FebrKort vóór Paschen vertrok Paulus naar Jeruzalem. Hij ging van groote plannen zwanger (Hand. 19 : 21). Hij richtte zijn blik naar Rome en het Westen. Het licht des evangelies scheen nu in de groote steden van Azië en Griekenland: Antiochië, Efeze, Korinthe. Van die steden uit moest het ook over de omliggende landstreken komen. Egypte en Alexandrië waren waarschijnlijk door Barnabas en Markus bezocht. Dus was nu het Westen aan de beurt. Daar te Rome reeds een gemeente bestond, wilde Paulus over Rome naar Spanje gaan. Eerst moest hij echter nog een collecte naar Jeruzalem overbrengen.

Reeds waren zijne reisgenooten, de afgevaardigden van de gemeenten in Griekenland en Azië, te Korinthe bijeengekomen om zich met hem naar Syrië in te schepen, toen wegens lagen der Joden het reisplan veranderd werd, en de tocht over land, door Macedonië, ging (Hand. 20:3, 4). Te Filippi vierde men het Paaschfeest. Op Pinksteren was men te Jeruzalem. Hier werd Paulus gevangen genomen (Hand. 21).