is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

normalen weg geschied zijn, wanneer Israël den Messias aangenomen en zijn heil aan de Heidenen geboodschapt had. Nu de Joden echter, terwijl zij hunne theokratische voorrechten hoogmoedig vasthielden, den Verlosser der wereld verwierpen, moest God een anderen weg kiezen om de Heidenen deel te geven aan de verlossing. Daarom wordt Paulus geroepen. Hij moet als het ware de plaats innemen, welke aan Israël zou zijn toegekomen, zoo het zich bekeerd had. Daarom kan zijn roeping in de geschiedenis van het koninkrijk Gods met die van een Abraham worden vergeleken.

De apostel was wel op grootsche wijze tot zijn grootsche taak toegerust. De meester in de meditatie was tegelijk een meester in de praktijk. Met even veel gemak kan hij do kleinste details regelen (b.v. 1 Kor. 14:26—37) als den mystieken ladder beklimmen, welks opperste einde aan den troon Gods reikt (b.v. 2 Kor. 1*2 : 1—4). In zijne brieven gaan scherpe dialektiek en warm, teer, diep gevoel hand aan hand, gelijk wij in den brief aan de Romeinen zullen zien. ')

HOOFDSTU K II.

De gemeente te Rome.

Wij stellen de volgende vragen:

le. Hoe is de gemeente te Rome gesticht? 2®. Was haar meerderheid van joodschen of van heidenschen oorsprong?

3e. Was haar algemcene richting joodsebgezind of paulinisch ?

1) Zie het artikel Paulus in Riehm's Bijbelech Woordenboek (uit het Hoogduitsch vrij bewerkt door Dr. C. H. Tan Bhijn, Utrecht, Kemink & Zoon, 1894), welk artikel blijkens de voorrede zoo goed als geheel van de hand van den bewerker is.