is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aziaten zich in groote menigte begaven. Waarom kunnen onder hen geen Christenen geweest zijn, die door zendingsijver aangevuurd werden? Waarom kan de beweging, die door de reizen van Paulus in Klein-Azië en Griekenland ontstond, niet hebben nagetrild in het middelpunt van het rijk, de hoofdstad der wereld?

De stichting der gemeente te Antiochië zou dan als voorbeeld en verklaring van de stichting der gemeente te Rome kunnen dienen. Ook zou alzoo een eigenaardig licht vallen op de lange lijst met namen in Rorn. 16 alsmede op Hand. 28 : 15.

In Hand. 28 lezen wij t hoe Paulus spoedig na zijn aankomst te Rome de voornaamste Joden bij zich ontbood. Deze verklaarden, dat zij onbekend waren met Paulus' leer maar daarvan gaarne het een en ander zouden hooren. Op een bepaalden dag sprak de apostel tot hen, van den vroegen morgen tot den laten avond, met dit resultaat, dat sommigen wèl maar anderen niet geloofden. Hieruit volgt, dat de voornaamste Joden te Rome wel wisten, dat de sekte der Christenen overal tegengesproken werd [maar toch feitelijk het evangelie niet kenden. Dit zou natuurlijk onmogelijk het geval kunnen geweest zijn, als het evangelie door Joden te Rome was gebracht en in de synagoge aldaar heftige beroering had veroorzaakt. Men heeft de onwetendheid deiJoden in Hand. 28 aan geveinsdheid toegeschreven (zie echter vs. 23—25). Ook heeft men ondersteld, dat de verbanning van de Joden door Claudius zulk een scheiding tusschen Joden en Christenen heeft teweeggebracht, dat de eersten nagenoeg niets meer van de laatsten wisten. Maar konden de hoofden der synagoge na 5 of 6 jaren het evangelie vergeten zijn, nadat er zooveel over was getwist? Reuss laat Hand. 28: 22 slaan in het bijzonder op de leer van Paulus. Dan moest de tekst echter luiden: x <tv cppovel; in plaats van: a. (ppoviïc. En zouden deze Joden reeds van een onderscheid tusschen de prediking van Paulus en die der andere apostelen gehoord hebben?

Wanneer de stichting der gemeente te Rome heeft plaats gehad, zooals wij die hier hebben voorgesteld, behoeven wij