is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 : 14; 9 : 30 e. a. onmogelijk worden volgehouden. De apostel verdedigt zijn recht om ook aan de Romeinen een brief te schrijven, maar hij handelt geenszins over de roeping, die de Christenen te Rome te midden der Heidenen moesten vervullen; vgl. ook vs. 13,14; 15:14-16; 11:13; 11:28-31 Mangold (Der Römerbrief und seine geschichtlichen Voraussetzungen, 1884) blijft het gevoelen der Tubiugers verdedigen Hij beroept zich op 4:1, waar Abraham „onze voorvader" wordt genoemd. Zie echter 1 Kor. 10:1. Ook citeert hij H. 7:1 (ik spreek tot menschen, die de wet kennen), hetgeen echter juist tegenover voormalige Joden een overbodige verklaring zou mogen heeten. Dan ligt er meer bewijskracht in H. 7 : 3—6, waar van de lezers gezegd wordt, dat zij door den dood van Christus vrij zijn geworden van de wet. Onderstelt dit niet, dat zij vroeger onder de wet geleefd hebben? >) Men vergete evenwel niet, dat zulk een verklaring ook geldt tegenover Christenen uit de Heidenen, die men onder de wet zou willen brengen; vgl. Gal. 4:4, 9; 5:1; Kol. 2:14. De vrijmaking van de wet door het kruis is een feit van algemeene beteekenis, hetwelk voor de geheele menschheid van kracht was.

Over de apologetische strekking van den brief, die joodschchristelijke lezers zou onderstellen, zie beneden.

III. De godsdienstige bichting dee gemeente.

Op zichzelf beslist de oorsprong der gemeente nog niet over haar godsdienstige richting. Voormalige Heidenen konden in handen van joodsche ijveraars vallen, zooals dit in de gemeenten van Galatië geschiedde. 2) Daarentegen konden voormalige Joden een vrij standpunt hebben, gelijk Aquila, Priscilla e. a. Toch komt het ons voor, dat de brief aan de Romeinen geen lezers onderstelt, die in hunne godsdienstige opvattingen van Paulus verschilden.

1) Hierop beroept zich ook Zalm, die om allerlei redenen (Einl. S. 298

307) aanneemt, dat de meerderheid der gemeente uit gewezen Joden bestond

2) Zoo spreekt b v. Klü,,per (Studiën und Skizzen aus 0,tpreussen, IS8/) Godet/Jonkkr, Romeinen. ,