is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het dogmatische deel is vooral op de joodsch-christelijke, het praktische vooral op de heidensch-christelijke helft aangelegd. De brief, die zich voortdurend boven de tegenstelling verheft, verliest echter deze nooit uit het oog. Inderdaad zou een zoodanige oplossing aanbeveling verdienen wanneer de brief alleen bestond uit II. 14: 1—15: 13. Een praedomineerend gedeelte is het in geen geval. Ook beeft het overige van den brief een zoodanige verzoenende strekking niet. Niet de kerk maar het heil staat op den voorgrond. Het is niet de vraag hoe de geloovigen uit de Joden en die uit de Heidenen tot één lichaam zullen worden samengevoegd, maar hoe zoowel Joden als Heidenen met God verzoend zullen worden. Vgl. H. 1, 5, 8, 11.

Is dit alles juist, dan heeft deze brief niet slechts beteekenis voor ééne gemeente maar voor alle gemeenten en is zijn ontstaan moeielijk uit de bijzondere behoeften van de Christenen te Rome te verklaren. Men heeft dan ook terecht gevraagd of de motieven tot het schrijven misschien bij den apostel zeiven moeten worden gezocht.

D.

1. Volgens Hofmann (Der Brief P. an die Rümer, 18G8) wil de apostel ontwikkelen, waarom hij zijn komst zoo lang heeft uitgesteld. Durfde hij misschien met het evangelie niet voor den dag te komen, te Rome, in de groote wereldstad, in zoo beschaafde omgeving? Geenszins, want Paulus antwoordt: Ik schaam mij het evangelie van Christus niet (1 : 16). De uiteenzetting van het evangelie, die op deze verklaring volgt, moest dan bewijzen, dat de boodschap des heils te groot en te heerlijk is dan dat iemand zich die behoefde te schamen. Men ziet, dat Hofmann een inleidende gedachte met het doel van den brief verwart. De eenige volledige en stelselmatige ontvouwing van het evangelie van Paulus kan niet de verdediging van zijn karakter ten doel gehad hebben. l)

I) Böhmer (1886) denkt, dat Paulus zijn leer verdedigt tegen de polemiek van den brief van Jakobus.