is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. II. Oltramare (Commentaire sur l'Ep. aux Romains, 1881) meent, dut de apostel niet onverwacht en niet onaangediend te Rome heeft willen verschijnen. Hij wensclit die stad tot uitgangspunt van zijn zendingsarbeid in het Westen te maken en weet geen beter middel om zich een goede ontvangst te verzekeren dan een brief. Tevens is de brief volgens Oltramare een prediking, welke de lezers tot het geloof moest bekeeren of hen daarin versterken. Maar hoe kan het eene met het andere samengaan? Het evangelie kan toch niet zoowel doel als middel zijn. Zou een eenvoudig briefje, aan Phebe medegegeven, Paulus niet voldoende bij de Romeinen hebben geïntroduceerd ? — Reeds in de Godgeleerde Bijdragen van 1867 had Prof. J. Tideman de vraag, wat Paulus aanleiding gegeven had, zijn brief aan de Romeinen te schrijven, aldus beantwoord: de wensch, zich bij de gemeente te Rome, die hij binnenkort hoopte te bezoeken, een aangename ontvangst te verzekeren. Vgl. ook Zahn (Einl. S. 338).

3. Meyer heeft de gedachte uitgesproken, dat Paulus aan het einde van zijn strijd met de joodschgezinde ijveraars behoefte gevoelde om het evangelie, zooals hij het nu verstond , in geschrifte uiteen te zetten. Weiss sluit zich hierbij aan. ') Volgens hem is de nu eens polemische dan weer apologetische vorm niet ontstaan uit de behoefte om tegenover de gemeente te Rome polemisch of apologetisch op te treden, maar uit de wijze, waarop des apostels overtuiging zich in deze jaren van strijd ontwikkeld heeft. Bovendien schreef Paulus den brief juist aan de gemeente te Rome, omdat hij wel inzag, dat Rome het middelpunt van het Ileidenchristendom moest worden, evenals Jeruzalem het middelpunt van het Jodenchristendom was. Toen hij naar Jeruzalem zou gaan om door de collecte een vasten band te leggen tusschen de gemeenten uit de Heidenen en de

1) Zie ook'van Rhijn (Theol. Stud. 1884): „de brief aan de Romeinen bevat de slotsom van des Apostels ervaringen in den dienst van het Evangelie".