is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joodsch-christelijke moedergemeente, schreef hij aan de heidensch-christelijke gemeente in de hoofdstad der wereld den brief, die de overeenstemming van zijn heilsleer met de openbaring van het Oude Testament en de theokratisehe voorrechten van Israël in het licht moest stellen. Juist aan deze gemeente schreef hij, niet omdat zij door joodschgezinde dwaalleeraars bedreigd werd of bedreig! stond te worden, maar omdat zij de draagster zijn zou van een opvatting van het Christendom, welke aan den strijd tusschen de joodschchristelijke en de heidensch-christelijke opvatting voorgoed een einde zou maken. Ook mag men den brief aanmerken als het testament van den apostel aan de gemeente en in haar aan de Christenheid. Met volle recht mag gevraagd worden of dit gezichtspunt voldoende is. Paulus behoefde toch geen brief, nog wel aan de gemeente te Rome te schrijven om zichzelven rekenschap te geven van zijn arbeid En welk verband bestaat er tusschen het eene motief en het andere? Moest het eene het andere aanvullen, omdat ieder op zichzelf onvoldoende was?

Tweede groep.

Daar de brief noch uit den toestand van de gemeente te Rome, noch uit de persoonlijke verhoudingen van den apostel is te verklaren, willen wij thans nagaan, of hij soms een didaktische uiteenzetting van de leer des evangelies is, welke de Christenen te Rome in hun geloof moest versterken.

Deze opvatting vindt steun in Rom. 16 : 25 en 1: 11. Het zou niet vreemd zijn, als het doel van het voorgenomen bezoek en het doel van den brief elkander dekten.

Volgens den schrijver van het fragment van Muratori wil de apostel de Romeinen Christus prediken als het beginsel der Schriften. Origenes, Chrysostomus, Theodoretus, Johannes Damascenus, Oecumenius, Theophylactus noemen als het doel van den brief: de menschen tot Christus te brengen. Spreken zij bij gelegenheid over een meer bijzonder