is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel, dan noemen zij als zoodanig: liet waarschuwen tegen autinomiaansche dwalingen. Ook hebben zij zich afgevraagd, waarom de apostel deze algeineene beschouwingen over het evangelie juist naar Rome adresseert. Theophylactus antwoordt: „wat voor het hoofd heilzaam was, was het juist daardoor ook voor het geheelc lichaam". Deze verklaring behoort thuis in een tijd, toen Rome reeds het middelpunt der kerk was.

Luther, Calvijn, Melanchton, Heidegger laten den apostel de beginselen der christelijke leer uiteenzetten. „Deze brief is geheel en al naar een vaste methode geschreven", zegt Calvijn. En Melanchton: „Paulus geeft hier het kort begrip der christelijke leer (doctrinae christianae compendium), ook zonder dat hij bespiegelingen houdt over de geheimenissen der drieëenheid of over de wijze der vleeschwording of over de actieve en passieve schepping. Hangt de kennis van Christus niet af van de wet, van de zonde en van de genade ?"

Grotius: „Hoewel de brief eigenlijk aan de Romeinen is geadresseerd, bevat hij toch alles wat den christelijken godsdienst tot steun (munimenta) strekken kon, zoodat hij wel waard was, dat afschriften naar andere gemeenten werden gezonden". Op deze wijze verklaarde hij ook het gebruik van het grieksch in plaats van het latijn, en baande hij den weg voor een andere hypothese, welke wij aanstonds zullen vermelden.

Tholuck noemde in de eerste uitgaven van zijn kommentaar onzen brief een dogmatische verhandeling, die de beteekenis van den nieuwen godsdienst in het licht moest stellen door aan te toonen, dat hij alleen de behoeften der ziel vervulde, welke bij Heidendom en Jodendom geen bevrediging konden vinden. Vgl. Benecke (1831), Glöckler (1834), Köllner (1834), Reiche (Versuch einer ausführlicher Erklarung des Driefs Pauli an die Rijmer, 1834), Olshausen (1835), Fritzsche (1836). Reiche ziet in den brief een populaire uiteenzetting van de voortreffelijkheid van het christelijke heil, naar de behoeften van den tijd. De Wette, die zich bij deze