is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geheelen brief door ontwikkeld wordt, terwijl eerst aan het einde de briefvorm terugkeert.

Grafe en Oltramare hebben tegen deze voorstelling verschillende bezwaren. Volgens den laatste had de gemeente te Rome zulk een algemeen onderricht niet noodig. Maar blijkt dit niet uit den brief zeiven? Ook vindt Oltramare het schrijven overbodig met het oog op de aanstaande komst van den apostel te Rome. Maar was het voorgevoel van dreigende gevaren bij Paulus niet alleszins gerechtvaardigd? En was voor zulk een gemeente een schriftelijk onderricht niet meer geschikt?

Het voornaamste bezwaar van Grafe en Oltramare, vroeger reeds door J. Köstlin geopperd, is, dat verschillende hoofdpunten der christelijke leer, als de christologie en de eschatologie, niet tot hun recht komen. Laat ons echter niet vergeten, dat Paulus geenszins een christelijke dogmatiek in den modernen zin des woords wilde schrijven; het was hem om „zijn evangelie" te doen (2: 16; 16 : 25; vgl. ook Ef. 3: 2—8). De kern van dit evangelie was het universeele karakter van het heil in Christus, dat alle verdienste van de zijde van den mensch uitsluit (zie 16: 25—27). Geen ander evangelie wordt in den brief aan de Romeinen ontwikkeld. En nu mogen de christologie en de eschatologie daarin niet op den voorgrond treden, geheel verzwegen worden zij toch niet (zie 1:3, 4; 8:3; 9 : 5; — 8 : 18—23; 11:25—31; 13:11, 12).

Ook heeft men onze verklaring verworpen op grond van zekere anti-judaïstische plaatsen, de beteekenis van de Wet betreffende. Echter bestrijdt Paulus hier niet de vermenging of vereeniging van de Wet en het Evangelie, zooals de Judaïsten die leerden, maar het Jodendom zeiven, dat zijn plaats niet wil inruimen voor het Christendom. De groote tegenstelling was: het heil uit de werken der wet öf het heil uit genade door het geloof. Door dit over het hoofd te zien zijn zelfs mannen als Mangold en Weizsacker op een dwaalspoor gekomen. De polemiek ligt in den aard van het onderwerp opgesloten.

Klostermann (Korrertnren zur bisherigen Erklarung des

4*