is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1880; Van de Sande Bakhuyzen, Over de toepassing van de conjecturaal-kritiek op den tekst des N. T., 1880; Baljon, De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen, de Corinthiërs en de Galatiërs, 1884 en Naber, Mnemosyne, 1888. Een parodie op de nieuwste kritiek is het werkje van Carl Hesedamm (Charles M. Mead), Der Römerbrief beurtheilt und geviertheilt, 1891, ook in het engelsch verschenen onder den titel: E. D. Mc. Realsham, Romans dissected, 1891.

III. De datum en de inhoud van den beiep.

Het is niet moeielijk, den tijd vast te stellen, waarin de apostel Paulus den brief aan Tertius heeft gedicteerd. Hij was nog niet te Rome geweest (1 : 13), waar hij voor het eerst kwam in het jaar 62. Toen had hij reeds twee volle jaren in gevangenschap doorgebracht, terwijl hij nu nog vrij was (15:25, 28), zoodat de brief vóór Pinksteren van het jaar 59 (toen hij te Jeruzalem gevangen genomen werd) moet geschreven zijn.

Aan den anderen kant volgt uit H. 15: 19—21, dat de apostel zijn werk in het Oosten voleindigd heeft. De derde zendingsreis (54—58) had hij dus volbracht. Blijven over de wintermaanden (58—59), door hem te Korinthe en in Achaje doorgebracht (Hand. 20 : 2, 3).

Hiermede komt overeen wat Paulus in 1 Kor. 16:1—4 en 2 Kor. 8, 9 over de collecte schrijft. Wanneer deze medeviel, zou hij zelf ze naar Jeruzalem overbrengen. Uit Hom. 15: 25 blijkt, dat de zaak naar wensch was afgeloopen. Paulus zou weldra naar Jeruzalem reizen, hoewel zijn ziel met bange voorgevoelens vervuld was (15: 30—32; vgl. Hand. 20:22, 23; 21:4, 10—12).

Wat wij over de plaats, waar de brief geschreven is, kunnen vaststellen sluit zich hierbij aan. De overbrengster van het schrijven woonde te Kenchrea (16 : 1), een havenstad van Korinthe. Paulus logeerde bij Gajus (16:23), waarschijnlijk dezelfde die in 1 Kor. 1:14 genoemd wordt. Hij doet de