is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartoe ook de Romeinen behoorden (vs. 6). Hoewel de schrijver zijne lezers niet kende, was hij toch hun apostel en dientengevolge gerechtigd, ja verplicht, hen te leeren, gelijk hij ging doen.

Vs. 1,2: «Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, 2 hetwelk hij te voren beloofd had door zijne profeten in heilige schriften," *)

De plechtige wijze, waarop de apostel zich aan zijne lezers voorstelt (vs. 1), moet dienen om aan te duiden, dat hij niet predikt of schrijft in eigen naam, maar in gehoorzaamheid aan Gods bevel. Over den naam Paulus spraken wij reeds; zie bl. III, IV. Nadat hij zich als den schrijver van den brief heeft genoemd, trekt hij zich bescheiden terug. Hij is slechts eenSoü\o?. Wij zouden dit woord door „slaaf" kunnen vertalen, ware het niet, dat dan het begrip „vernedering" te sterk op den voorgrond trad. In het N. T. worden de geloovigen in het algemeen dienstknechten van Christus genoemd (1 Kor. 7 : 22- Ef. 6 : 6). De mededeeling, dat de schrijver van den brief een Christen is, zou hier echter niet passen. Hij is dienstknecht van Christus in bijzonderen zin (vgl. Fil. 1:1), evenals onder het oude Verbond Mozes, Jozua, David en anderen „hechten van Jehova" heetten (Joz. 1:1; Richt. 2:8; Ps. 132:10). De lezing van den textus receptus 'I»j<raD Xpitnoü zal een onbewuste of opzettelijke verbetering zijn van den echten tekst XpieTov 'Itjo-oü. In de uitdrukking „Jezus Christus" staat de historische persoon van Jezus op den voorgrond, die de Messias is (ook is Christus dan dikwijls niet anders dan eigennaam), terwijl in de uitdrukking „Christus Jezus de

1) Volgens Michelsen (Theol. lijdschr., 1887, 169) 1b de 1 «1-5 heerschoade verwarring, die de verklaring hopeloos maakt, hieraan te w.jten, dat allerta handen bezig geweest zijn den tekst te verrijken. Wij kunnen de emendat.e van Michelsen slechts incidenteel vermolden. Lipsius (Hand-Commentar) gee ze (met die van Marcion en Weisse) volledig.