is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloofd was. De voorstelling, dat de boodschap der profeten diende om (formeel) een andere hoogere boodschap aan te kondigen, wordt door een beroep op Jes. 52:7; 53: 1 niet gerechtvaardigd. Jes. 40:1 v. geeft van het karakter der profetie een ander denkbeeld. Als derde bezwaar tegen Godet's verklaring noemt Weiss het ontbreken van het artikel vóór evxyyêXtov, waardoor Paulus, volgens hem, het evangelie eerst in het algemeen als een boodschap des heils in het oog vat om het dan in vs. 2 v. nader te karakteriseeren. Lipsius denkt hier aan een terminus technicus. — Afgezonderd tot (de verkondiging van) het evangelie Gods, richt Paulus zich vervolgens tot de gemeente te Rome. Hij voegt aan zijn naam niet dien van een medearbeider toe, zooals hij het elders bijna altijd doet (1. 2 Thess.; 1. 2 Kor.; Kol.; Fil.), zeker omdat hij in de volstrekt persoonlijke qualiteit van apostel der Heidenen optreedt.

Vs. 2. Het voorzetsel npo in het werkwoord versterkt het denkbeeld van belofte. Het laat de belofte tot de oudste tijden opklimmen. De bedoeling van Paulus met deze opmerking is niet, zijn evangelie te rechtvaardigen voor de kenners der O. T.ische schriften (Lipsius), noch de identie aan te toonen van het aan de Heidenen verkondigde evangelie en de belofte in Israël (Weiss), maar veelmeer de geheel eenige beteekenis in het licht te stellen van een heil, hetwelk God zelf zóó lang van te voren had beloofd en voorbereid. Hoe groot en verheven wordt bij die gedachte de roeping van Paulus! Het toevoegsel xutov duidt het nauwe verband aan tusschen een profeet en God, wiens orgaan hij is. Vandaar het epitheton, hetwelk aan de geschriften van die mannen gegeven wordt, dat van „heilig"; de heiligheid is het zegel van Goddelijke afkomst, want zij is vreemd aan alles wat van menschelijken oorsprong is. Het art. ontbreekt vóór ypxQui, omdat de apostel die schriften niet wil aanwijzen, maar karakteriseeren: „schriften, die heilig zijn".

Vs. 3, 4: „aangaande zijnen Zoon, die geworden is uit Davids zaad naar het vleeseh, 4 die krachtig