is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluit, terwijl tengevolge van de volmaakte, absolute heiliging van het lichaam van Christus door den Geest zijn lichaam onmiddellijk kon opstaan, zonder ook maar één oogenblik een prooi te worden van het verderf (Ps. 16: 10; Hand. 2: 27). Uit deze uitspraak blijkt tevens het nauwe verband tusschen de twee groote wonderen in het leven van Christus: het werk der reiniging, hetwelk de Geest bij zijn leven onophoudelijk in hem tot stand bracht, en het werk der almacht, hetwelk in zijn opstanding is geschied. Het zedelijke wonder was de basis van het physische.

De derde bepaling: è% xvxarxTeuq vexpüv, letterlijk: door een opstanding van dooden, wijst de causa efficiens aan van Jezus' verheffing tot den staat van Zoon Gods. Het voorzetsel èx zou ongetwijfeld „sedert" kunnen beteekenen: maar de gedachte van een bloot tijdelijke opvolging zou niet overeenkomstig den ernst der uitspraak zijn. Daarom geven bijna al de uitleggers er de beteekenis aan van „door" of „krachtens"; zie Jak. 2 : 18. De Zoon Gods was zoon Davids geworden door geboorte; hij is tot het heerlijk leven van Zoon Gods verheven door opstanding, welke als een nieuwe geboorte was. Door zijn opstanding heeft hij het joodsche en davidische omhulsel afgelegd, dat hij had aangenomen om Messias der Joden te kunnen zijn, en is hij een nieuwen, aan zijn wezen beantwoordenden bestaansvorm ingetreden. Hij heeft opgehouden, dienaar der besnijdenis (15:8) te zijn om Heer over allen te worden (zie het einde van het vers). — Het lidwoord vóór „opstanding" en „dooden" is opzettelijk weggelaten, gelijk de meeste nieuweren erkennen (zie b.v. Hofmann, Weiss). De apostel wil niet op het feit van de opstanding van Christus wijzen, maar alleen op de wijze, waarop de verandering, welke er met zijn persoon plaats heeft gehad, tot stand kwam.*) Door opstanding is Jezus van Zoon Davids Zoon Gods geworden. Die verandering kwam in hem tot stand „door een gebeurtenis,

1) Schlatter combineert de opstanding van Christus en het geven van het eeuwige leven aan de wereld.