is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis is dus „of liever". Paulus moest Aa den zegen, dien hij hoopte te geven, spreken van den zegen, dien hy zelf hoopte te ontvangen. Oltramare had dan nxkt.ov Ss verwacht; ten onrechte; dit is te sterk en zou iets slepends geven. — Het voorzetsel truv in het compositum auvirxpxxtyöiivxi kan slechts beteekenen „ik met u, Christenen te Rome". Want het onderwerp van deze onbepaalde wijs moet de apostel zijn; zie de volgende woorden „onder u". Het is dus onmogelijk, met Fritzsche aan vpixc te denken. Godet wyst op het verband tusschen de twee passiva: (nypixfivjvxi en auvirxpxKhyOqt/xi, en verklaart: „opdat gij versterkt wordt en (of liever) opdat ik onder u mede opgewekt worde". Logisch zou dit ook ons het meest aantrekken; maar het grammatikale bezwaar, dat dan è/iê moest ingevoegd zijn, doet ons met Meyer, Hofmann, Weiss e. a. nvirxpxxKtjiijvxi van èiriiroiü afhankelijk verklaren, zoodat het parallel wordt met 'iSeTv: „ik verlang er naar, u te zien en medeopgewekt te worden onder u". — Het voorzetsel <ruv neemt de gedachte van hun versterking weder op om daarmede onmiddellijk (in het grieksch één woord) de opwekking van Paulus zeiven te verbinden, als één met de hunne. Men ontvangt een deel van de kracht, die men mededeelt. De apostel schijnt te willen zeggen, dat in zijn verlangen niet alleen een heilige ijver maar ook een heilig egoïsme ligt. Dat „versterken" plaats maakt voor „opwekken" is niet zonder beteekenis. Bij den apostel gaat het alleen om zijn subjectief gevoel, hetwelk bij zijn aankomst een weinig gedrukt kon zijn, maar zich spoedig zou verheffen bij den aanblik en onder den invloed van hun geloof. En dat het inderdaad zoo geschied is, leert Hand. 28 : 15 (hij greep moed, &«/3e Sxpiros). Dezelfde fijnheid van uitdrukking bemerken wij in de volgende woorden. Met „onder u" geeft de apostel te kennen, dat alleen het feit, dat hij zich bij hen bevindt, voor hem een verkwikking zijn zal. De beteekenis van het volgende is „door het geloof èn van mij èn van u, op elkander werkende, zult gij door mijn geloof en ik door het uwe versterkt worden". Paulus had otMfauv voor h dMfaois kunnen