is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weest tot u te komen". „Maar ik ben tot hiertoe verhinderd" is een tusschenzin. Kxpirbv , letterlijk „vrucht hebben", beteekent hier niet „vrucht dragen", alsof Paulus zichzelven met een boom vergelijkt. Het N. T. heeft hiervoor andere meer gebruikelijke uitdrukkingen: xttpirèv (pêpeiv, xoielv, Mêvxi. De beteekenis is veeleer „vrucht verkrijgen", „oogsten". De apostel spreekt bescheiden van „eenige" vrucht. De winst, voor Christus gemaakt, is als zijn eigen winst; zóó vereenzelvigt Paulus zijn zaak met die van zijn Meester. Hoe kan Van Manen (t. a. p. bl. 47) er aan twijfelen of wij hier wel met een edel mensch te doen hebben? Hoe kan Oltramare zeggen, dat dit motief in strijd is met de zelfopoffering van den apostel? — Laatstgenoemde uitlegger verklaart den conjunctivus a%ö>, in plaats van den optativus, die door den verleden tijd irpoeii/t*iv scheen geëischt te worden, terecht aldus: wat Paulus zich had voorgesteld, stelt hij zich nog voor. — Het eerste x»l (door G weggelaten) beteekent: „bij u, evenals bij de andere Heidenen"; het tweede: „bij hen, evenals bij u". Paulus denkt aan den zegen, dien hij elders heeft gehad. Hier in 't bijzonder is het onmogelijk, bij ëóv*i te denken aan de volken in het algemeen, met insluiting van de Joden. Deze beteekenis wordt volstrekt verboden door de volgende onderverdeeling „Grieken en barbaren". Want de Joden passen, naar de beschouwing van Paulus, noch in de eene, noch in de andere klasse.

Ys. 14. Zonder verbindingspartikel: hetgeen altijd het teeken is van een gevoel, dat behoefte heeft, zich met vernieuwde energie uit te drukken: „Ja, tegenover alle Heidenen voel ik mij een schuldenaar". Volgens Gal. 2: 7 geldt dit niet in die mate tegenover de Joden (Philippi). — De eerste verdeeling „Grieken en barbaren" heeft betrekking op de taal en vandaar op de nationaliteit; de tweede „wijzen en onverstandigen" op den graad van beschaving. De uitleggers twisten over de vraag tot welke kategorie Paulus de Romeinen brengt. Weiss meent, dat zij tot de barbaren behooren en dat er een tweede klassificatie aan de eerste wordt