is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERHANDELING.

H. 1: 16—XV : 13.

DERDE STUK.

H. 1:16, 17.

Thema en Tekst.

Vs. 16: „Want ik schaam mij het evangelie') niet; want het is een kracht Gods tot heil voor ieder, die gelooft, eerst 2) den Jood en ook den Griek."

Men kan het lange uitstel van des apostels reis naar Rome verklaren uit de vrees, dat hij niet met eere als prediker des Woords zou kunnen optreden in de hoofdstad der wereld. Paulus antwoordt, dat hij, door het karakter van zijn boodschap, boven een dergelijk oordeel verheven is. Zonder twijfel kan de prediker op het oogenblik, waarop hij zijn taak aanvangt, beven bij de gedachte aan zichzelven (1 Kor. 2:3), maar dan verheft hem de macht van het evangelie en geeft hem geestdrift en heiligen moed. Met de woorden „ik schaam mij niet" zinspeelt Paulus op den smaad, dien de verkondiging van den Gekruisigde in de oogen van de vertegenwoordigers der menschelijke wijsheid medebracht (vs. 14; 1 Kor. 1:22—24). — De bepaling tov XpitrToü heeft de meeste getuigen tegen zich; zij kan gemakkelijk

1) De textua reoeptus leest hier tov Xpirrov met K LP en de minuac. Deze woorden ontbreken in al de andere majuso., de Itala, de Peschito en enkele minuic.

2) Het woord wpairov is weggelaten in B G- g; volgens Tertullianus werd het' bij Marcion niet gevonden. Volgens Van de Sande Bakhuyien en Miohelsen is het bier en H. 2 ; 9, 10 onecht.