is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot verduidelijking zijn bijgevoegd. — Paulus schaamt zich het evangelie niet, omdat dit woord is het machtige middel, waardoor God de wereld aan het verderf ontrukt en haar het heil mededeelt. Het is geen schande,

orgaan van zulk een kracht te zijn. Waar zulk een kracht werkt, kan van vrees geen sprake wezen (Schlatter). — Het woord truTiiplx omvat twee begrippen: aan de eene zijde dat van de verlossing uit een kwaad, het verderf; aan den anderen kant dat van de mededeeling van een goed, het eeuwige leven, in de gemeenschap met God. Het bezit van deze twee voorrechten is voor den mensch de staat van gezondheid (cruTtipIx van het adj. <riïs); zie Beek. Er is geen voldoende reden, hier, met Philippi, alleen aan de toekomstige zaligheid te denken. Het heil begint hier beneden » en wordt daarboven voltooid. x) Het voorz. tU wijst niet ' slechts de bestemming van het Goddelijke werk aan maar ook zijn tegenwoordige, zekere uitwerking, zoodra aan de den mensch gestelde voorwaarde is voldaan. Deze voorwaarde is het geloof: aan een ieder, die gelooft. Het woord „ieder"

duidt de algemeene strekking van het middel aan; het woord „geloovige", dat het geheel en al „om niet" verkrijgbaar is.

Dit zijn de twee voornaamste kenmerken van het christelijk heil, in 't bijzonder bij Paulus; zij zijn zóó nauw met elkander verbonden, dat zij eigenlijk slechts één uitmaken.

Het heil zou niet voor allen zijn, wanneer het van den mensch iets anders eischte dan geloof. De geringste voorwaarde van werk of verdienste zou terstond sommigen uitsluiten. Bij iriGTcóovTi staat het art. rqi; even algemeen als het aanbod des heils is, even individueel is de daad van] het geloof; vgl. Joh. 3:16. — Het geloof, waarvan de apostel spreekt, is niets anders dan de daad, waardoor de zondaar nederig en vertrouwend het door God aangeboden heil aanneemt, zoodat deze voorwaarde niets te kort doet aan het

1) Vgl. W. Schmidt, Die Lehre des Apostels Paulus S. 30—33 {Beitrïge zur Förderung christlicher Theologie, herausgegeben yon Schlatter und Cremer, II, 1898).