is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vs. 14 was alleen sprake van Paulus' werkzaamheid; zijn gebied werd vanzelf verdeeld in beschaafde Heidenen (Grieken) en onbeschaafde Heidenen (barbaren). Hier wordt gehandeld over de sfeer van werkzaamheid van het evangelie in het algemeen; tot die sfeer behoort de gansche menschheid, d. w. z. Joden en Heidenen (Grieken). 1) Het woord npÜTOv moet niet, zooals velen willen, opgevat worden in de beteekenis van „voornamelijk", alsof het hier zoowel een kwestie van rang als van tijd gold (Oltramare, Beek). Het heil is niet bij voorkeur voor de Joden bestemd. Paulus denkt alleen aan het recht van historische prioriteit, hetwelk voor Israël uit zijn gansche geschiedenis volgde. God had dit recht erkend door Jezus in den schoot van dit volk te doen geboren worden; Jezus had het geëerbiedigd door zijn werkzaamheid te beperken tot de verloren schapen van het huis Israëls, en door zijne discipelen te bevelen, hun prediking aan te vangen met Jeruzalem en Judéa (Hand. 1:8). Petrus en de Twaalve hadden het geëerbiedigd, zooals uit het eerste deel van de Handelingen blijkt (H. 2—12); ook Paulus, door in iedere heidensche stad zijn prediking te beginnen in de synagoge. Dit recht van prioriteit was een gevolg van Israël's bestemming om zelf apostel te worden van de heidenwereld, in welker midden het woonde. Om deze wereld voor den Messias te winnen, moest het eerst zelf voor den Messias gewonnen zijn. Het woord npüTov ontbreekt in den Yaticanus en den Boërnerianus. Uit Tertullianus weten wij, dat het ook bij Marcion ontbrak. Natuurlijk, want het was in strijd met zijn systeem. Moeielijker te verklaren is het ontbreken in B en G. Volgens Volkmar kon Paulus wel een prioriteit

1) Volgens Kloatermann zou het adv. tpwtov even goed slaan op*,,Griek" als op „Jood". Dit zouden de twee bevoorrechte deelen der menschheid zijn ten opzichte van de prioriteit der eva»gelieprediking, aangezien zij het meest vooruitgegaan en het best onderwezen waren, terwijl de barbaren dan voor het oogenblik werden voorbijgegaan. Zoo ook Zahn. Maar deze prioriteit der Grieken vóór de barbaren is geheel en al vreemd aan de geschriften van Paulus, en zij wordt juist hier uitgesloten door het voorafgaande tmrï Tip TtirrevovTi.