is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan wien zij wordt aangeboden, in zoover het geloof hem voorgesteld wordt als het middel om zich de gerechtigheid toe te eigenen. Om den zin van deze dubbele uitdrukking te verstaan, stelle men zich de tegenovergestelde formule voor: de gerechtigheid der wet is een gerechtigheid „uit werken tot werken", d. w. z. een, die in werken bestaat en van ^ een ieder werken eischt. Men mag „voor (tot) het geloof niet gelijkstellen met „voor den geloovige". Paulus heeft het niet over den persoon, die zich toeeigent, maar over de voorwaarde van toeëigening, en wil zeggen, dat bij deze gerechtigheid het geloof alles is. In haar wezen is zij niets anders dan geloof, omdat het geloof zelf tot gerechtigheid wordt gerekend (H. 4:3); en wanneer zij als zoodanig gepredikt wordt, geschiedt dit, opdat ieder ze door het geloof aangrijpe, en zij terstond het eigendom zou worden van een ieder, die gelooft. Wij vinden beide bepalingen in eenigszins anderen vorm telkens terug; H. 3 : 22: „de gerechtigheid Gods door het geloof in Christus voor allen (en over allen), die gelooven"; Gal. 3:22: „opdat de belofte uit het geloof in Jezus zou gegeven worden aan hen, die gelooven'; Fil. 3:9: „hebbende de gerechtigheid, die door het geloof in Christus is, de gerechtigheid Gods op het geloof . Evenwel moeten wij de woorden „tot geloof" niet aldus omschrijven: om het geloof te doen geboren worden, zooals b.v. Pfleiderer en Schlatter doen, die zeggen: als gevolg van geloof (èx) en om geloof te wekken ([e'it). Wij geven de voorkeur aan: bestemd voor het geloof. x) — In geen geval mag men van het geloof een verdienste maken. Het heeft zijn rechtvaardigende kracht alleen door zijn object; zonder dat zou het een vruchtelooze aspiratie blijven; daaraan ontleent het zijn leven. Maar aan den anderen kant kan dit object niet op den mensch werken dan door middel van het geloof.

De apostel is zóó overtuigd van de harmonie, welke er

1) Schlatter toout dc beteekeuis Tan deze uiteenzetting voor het vroegere en latere Rome aan.

Oodet/Jonke», Romeinen. q