is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ditnhiuhr !deaal T VaD al het g0ede' is er van

dit beeld Gods geworden? Wat heeft men er van gemaakt?

men men de GoddeliJke persoonlijkheid handhaafde, heeft men ze onkenbaar gemaakt en ze als het ware in de ge-

l rVf? ,het t®8en°vergestelde gewikkeld. De praepos. L[~ ,het h,ebr„a) kan zeer zekei" vertaald worden met „door"

kenis i'n» ! t ^i»?0 " ^ Sept; echter is de betee' f ;m niet onmogehjk. Het woord schijnt juist te wijzen

belaÜ iTVan h6t °0ddeliJke wezen in een onedelen, belachehjken vorm. Bovendien is het eenvoudiger, te zeggen-

veranderen in, dan: veranderen door. Het epiiheton on^

erganke ijk is een protest tegen de schande, welke" de

afgodendienst God heeft aangedaan door Hem Lp één Wn

te stellen met vergankelijke wezens. Paulus wil zeggen dat

deze onwaardige behandeling de eere Gods niet schaadt. De

wiizen H i het beeld" is °P schillende

w jzen verklaard. Volgens Oltramare zou het subst. voor het

,<J; ^epkatst zijn: een gelijkend beeld. Godet meent dat ow»ti* het mateneele beeld is, het ideaal, dat den

kunstenaar voor oogen zweeft, wanneer hij het beeld van den god ontwerpt. Echter zegt Weiss niet ten onrechte, dat de zaak dan juist omgekeerd wordt, omdat het ideaal der godheid gelijk wordt gemaakt aan het menschen- of diereneeld, waardoor het zal worden afgebeeld. — De vereerins van menschen is in 't bijzonder eigen aan het polytheïsme der Grieken en Romeinen; die van dieren aan het heidendom van Egyptenaren en barbaren. Men denke aan den cultus van den stier Apis, van den ibis, de kat, den kroodil enz. in Egypte. Let op het enkelvoud ivópinou. Er is slechts een menschengestalte, terwijl er een menigte gestalten zyn van viervoetige, vliegende en kruipende dieren.

De oorsprong van den afgodendienst.

De afgodendienst is dus volgens den apostel Paulus geenszins een vooruitgang in den godsdienstigen ontwikkelingsgang der menschheid. Wel verre van een eerste stap in de richting

9*