is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te doen; ir\eove%lx (zucht om meer te hebben, TrAf'sv ï%eiv) de hartstocht naar geld, die het bezit van den naaste aantast om eigen bezit te vermeerderen. Het part. vsr^pccnêvcus aan het hoofd van deze groep is app. van het bij mielv gedachte subject.

De vier ondeugden van deze eerste groep betreffen dus de ongerechtigheden in zake het welzijn en het bezit van den naaste.

Ys. 29h: „vol van nijd, moord 0, twist, bedrog, kwaadaardigheid

Deze vijf woorden vormen een nieuwe groep; zij omvat al de ongerechtigheden, waardoor men den persoon des naasten schaadt. Het nieuwe adj. (jLsarovg (eig. volgestopt), dat aan het hoofd van deze groep staat, wijst op het verschil met de voorgaande. Als adj. duidt het alleen de tegenwoordige eigenschap aan, terwijl TreTr^pcofiêvov; het proces beschrijft, hetwelk tot den beschreven toestand had geleid. Ten gevolge van de gelijkluidendheid van de twee woorden (pSévou (nijd) en Qóvou (moord) komen zij bij de klassieken dikwijls vereenigd voor; de nijd leidt dan tot moord, zooals het voorbeeld van Kaïn bewijst. Leidt de nijd niet tot moord, dan tracht hij door middel van streken den naaste in het genot van zijn welstand te storen, hetgeen uitgedrukt wordt door epii\ ook ontaardt hij in bedrog (5o\o;) of gemelijkheid, waarbij men het leven van den naaste verbittert (xaxoviQstx).

Vs. 30®: „oorblazers, kwaadsprekers, haters van God, overmoedigen, hoogmoedigen, zwetsers;"

In deze optelling gaat Paulus op eens van de zonden op de zondaars over. De zes woorden van deze groep betreffen de zonde van den hoogmoed. Er bestaat geen reden om ze tot vier te reduceeren, door van het tweede het epitheton van het eerste, en van het vierde het epitheton van het

1) Prof. Naber (Mnemosyne, 1878) houdt QSóvov tpivov voor dittographie. Ook Baljon, De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen, de Corintliiërs en de Galatiërs als voorwerp van de conjeeturaalkritiek beschouwd, bl. 1.