is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid '), niet wetende, dat de goedertierenheid Gods 2) u tot bekeering leidt? 5 Maar naar uw hardheid en uw onbekeerlijk hart vergadert gg uzelven een schat van toorn ten dage des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,"

"H, of zelfs. Zou het meer dan zelfbedrog, zou het verachting zijn? De „rijkdom der goedertierenheid" omvat al de weldaden Gods, welke Israël ontvangen had: de bijzondere uitverkiezing, de reeks van openbaringen, de voortdurende zorgen, waarin het volk zich had mogen verheugen, en eindelijk de zending van den Messias. Het tweede woord tzvoxv (van xvcxwOxi, zich inhouden) wijst op het gevoel van den weldoener, wiens goedheid door de ondankbaarheid op de proef wordt gesteld. Paulus denkt ongetwijfeld aan den Messiasmoord, welke de Goddelijke gerechtigheid had kunnen beantwoorden met de oogenblikkelijke vernietiging des volks. Het derde woord uKKpoQupix herinnert aan de onbegrijpelijke verlenging van Israëls bestaan gedurende de dertig achtereenvolgende jaren, welke men zich tegen de prediking der apostelen had verzet, in weerwil van misdaden als den moord van Stefanus en den dood van Jakobus. De drie woorden vormen een dreigenden klimax. Het laatste wijst op den 6chat van genade als bijna uitgeput, en den toorn als gereed om los te barsten. De uitdrukking „verachten" wordt goed verklaard door Philippi: „Men veracht de Goddelijke goedertierenheid, wanneer men in het veilig vertrouwen op haar bezit zich lichtzinnig overgeeft aan de zonde, waarover men berouw moest hebben, in stede van het doel na te jagen, hetwelk zij voorstelt." — 'A yvoüv wordt ook vertaald met „miskennende" of „niet erkennende"; echter is de ge-

1) Michelsen schrapt kui tij; xvoxït *«' ms nukpoivfiiai;

2) Michelsen schrapt ro xpyrrov tov deov, en verder vs. 5b—8,