is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verband met het volgende. Mf) •yivono maakt dit onmogelijk.

Vs. 6. Volgens Meyer, Weiss, Grafe e. a. zou de redeneering van Paulus in dit vers hierop nederkomen: „Als God niet rechtvaardig was, zou Hij de wereld niet kunnen oordeelen. Nu is het oordeel, volgens het geweten van den mensch, ontwijfelbaar zeker. Dus moet God rechtvaardig zijn."!) Dit zou echter een cirkelredeneering wezen: het geloof aan het laatste oordeel berust bij den mensch op het gevoel van de rechtvaardigheid Gods; het eene kan dus niet dienen om het andere te bewijzen. Wanneer Paulus zoo geschreven had, zou Rückert gelijk gehad hebben, toen hij des apostels bewijsvoering onvoldoende noemde. Olshausen heeft de gedachte beter begrepen: „Als God, door aan een slechte daad een heilzaam gevolg te geven, het recht verliest om die daad te beoordeelen, wordt het eindoordeel onmogelijk; want daar God aanhoudend ten goede keert hetgeen de mensch ten kwade denkt, zou ieder zondaar ten slotte dezelfde verontschuldiging kunnen aanvoeren en zeggen: mijn zonde heeft tot iets goeds gediend, weshalve God geen recht heeft mij te straffen". Paulus spreekt dus volkomen logisch, wanneer hij zegt, gelijk hij doet: als deze verontschuldiging geldig was voor den Jood, zou zij het ook zijn voor eiken zondaar in de wereld en dus het eindoordeel onmogelijk maken. Hij zal dit in vs. 7 ontwikkelen, waar hij door een nieuw „want" het „want" van vs. 6 verklaart. Neen, niemand zal aan het oordeel ontkomen, want God kan uit de grootste zonden het goede doen voortkomen, zonder daarmede het recht te verliezen zondaren te straffen. — Men zou er toe kunnen komen, het woord „wereld" alleen op de Heidenen te doen slaan. Wanneer in vs. 5 een bekeerde Jood beweerde, dat God niet op Israël toornen mocht, om. dat Hij uit den Messiasmoord zulke heilzame gevolgen had

1) Syn. Vert.: Uit de algemeen erkende waarheid, dat God de rechter der wereld is, volgt, dat er in hem geen onrechtvaardigheid zijn kan. Indien God onrechtvaardig ware, zou hij de rechter der wereld niet kunnen zijn.