is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profeet belijdt het bederf van Israël. De voeten zijn het zinnebeeld van den gang en stellen het gansche gedrag voor. Men behandelt zijn naaste naar welgevallen, zonder te bedenken of men ook zijn welzijn of zelfs zijn leven bedreigt: vgl. ook Spr. 1 : 16. Men verdrukt (avvTptwot) zijn broeder en'brengt droefenis (rxlxiTruptx) over hem, zoodat de aldus gebaande weg bedekt is met de tranen van anderen (vs. lb). Noch in hun binnenste, noch in hun omgeving kan sprake zijn van vrede (vs. 17). „Namel. om selve in ruste te leven ende andere in ruste te laten" (Kantt). Het kwaad en al het lijden is een gevolg van de omstandigheid, dat de vreeze des Heeren ontbreekt:

Vs. 18: „Er is geen vreeze Gods voor hunne oogen.

„Vreeze Gods" is in het O. T. de vaststaande term voor vroomheid: de gezindheid van den mensch, waardoor ij altijd God zeiven, Gods wil, Gods oordeel voor den geest heeft. Wanneer dit beginsel eenmaal uit het hart van den mensch is verbannen, is zijn geheele wezen aan het kwade overgeleverd. De uitdrukking „voor oogen' wil zeggen, dat het in de macht van den mensch ligt, de innerlijke aanschouwing Gods, die zijn zedelijk gedrag bepaalt, te voorschijn te roepen of te doen verdwijnen. Deze laatste trek is ontleend aan Ps. 36:1 v., behelzende de tegenstelling tusschen de geloovigen en de goddeloozen in Israël.

De apostel wil natuurlijk niet zeggen, dat elke genoemde zonde in ieder mensch in gelijke mate aanwezig is De meeste zonden blijven bij zeer velen sluimeren, maar in beginsel zij zij alle eigen aan het „ik" van den natuurlijken mensch en de kleinste omstandigheid is in staat ze uit die sluimering op

te wekken, wanneer de vreeze Gods het hart niet beheerscht

Dat is de oorzaak van het oordeel Gods, hetwelk op

menschelijk geslacht rust.

De Joden konden hiertegen inbrengen, dat onderscheidene aangehaalde uitspraken betrekking hadden op de Heidenen en niet op hen, op de onderdrukkers der rechtvaardigen en