is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want zelfs het vervullen van de door God voorgeschreven ceremoniën rechtvaardigt de Joden niet, de eenigen, die zouden kunnen meenen, dat er met hen een uitzondering zal gemaakt worden". Echter kenden de Joden deze onderscheiding tusschen de ritueele geboden en de zedelijke voorschriften der wet niet; zij kenden de wet slechts als eenheid; ook heeft in den volgenden zin het woord „wet blijkbaar een zedelijke beteekenis. — De deklaratieve beteekenis van üikxiovv is in dit stuk zeer duidelijk. Het begiip „door zijne werken rechtvaardig gemaakt worden" is logisch absurd. Men kan slechts voor rechtvaardig aangezien en verklaard worden om zijne werken. Deze deklaratieve beteekenis volgt ook uit de uitdrukking „voor God", hetwelk niet een werking Gods in den mensch, maar een oordeel Gods over den mensch aanduidt. Vgl. H. 2 : 13 en het aanhangsel aan het einde van ons vers. Het futurum „zal gerechtvaardigd worden" ziet niet op het laatste oordeel, maar op de gerechtelijke daad van God in ieder bijzonder geval. De ontkenning oü behoort, naar een bekend hebraïsme, niet bij maar bij iixxiuifasTxi: „daarom zal uit wetswerken

welk vleesch ook niet gerechtvaardigd worden — "•

Volgens de meeste uitleggers zou de laatste zin een bewijs e contrario bevatten, aldus: „De werken der wet *) rechtvaardigen niet; want de wet geeft aan den mensch slechts de kennis van de zonde en niet de overwinning over de zonde". Hoe juist deze gedachte op zichzelf moge zijn, toch ligt zij hier niet in de bedoeling van Paulus, gelijk Weiss aangetoond heeft; dan zou hij er fióvov aan toegevoegd hebben. Paulus wil niet zeggen wat de wet niet doen kan, maar wat de wet werkelijk doet2). Zoodra de mensch zijn zedelijk leven in het licht der wet oprecht onderzoekt , ziet hij het veroordeeld, want de wet openbaart hem de zonde, waar-

1) Otto denkt hierbij aan de werken, die de wet doet om den menseh te

verzoenen en te ontzondigen! .

2) Weizsackers denu was durch das Gesetz kommt, ist Brkenntnis der

Sünde.