is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekent. In H. 5:9, 10 stelt Paulus de tegenwoordige rechtvaardiging van den geloovige door het bloed van Christus tegenover diens bevrijding van den toekomenden toorn door zijn gemeenschap aan het leven van Christus. Kan men duidelijker onderscheid maken tusschen de daad, waardoor God rechtvaardigt en verzoent, en de daad, waardoor Hij heiligt en volkomen verlost? Ook het woord „geloof", als het middel ter rechtvaardiging, past beter bij het aannemen van een objectief feit als het verzoenend werk van Christus dan bij een inwendige daad Gods in de ziel. En eindelijk berust ook de bouw van het eerste deel van dezen brief op het onderscheid tusschen rechtvaardiging en heiliging. Wanneer voor Paulus de rechtvaardiging van den mensch bestond in het nieuwe leven, hetwelk God hem mededeelt, waarom volgde hij dan niet de eenige natuurlijke orde, en begon hij de ontwikkeling des heils niet met wat wij lezen H. 6 over de mystieke gemeenschap van den geloovige met den gestorven en opgestanen Christus? Waartoe dan die eerste vijf hoofdstukken over de rechtvaardiging P Deze volgorde is volkomen natuurlijk, wanneer de rechtvaardiging is de verklaring, tengevolge waarvan de geloovige als een rechtvaardige vóór God komt te staan, of, zooals Hofmann zegt, tengevolge waarvan God niet meer tegen maar voor den mensch is, en de geloovige den H. Geest ontvangt met al de zegeningen daaraan verbonden. Neen, de forensische beteekenis der rechtvaardiging is niet, zooals Sabatier meent, „een uitvinding van de middeleeuwsche scholastiek". J) Zij is ouder en jonger: ouder, omdat zij een element van de theologie van Paulus is, die ze in het O. T. heeft gevonden; jonger, omdat Luther en de reformatie ze aan de kerk teruggaven, toen de middeleeuwsche scholastiek ze door de leer van de verdienstelijkheid der werken had vervangen.

Het concilie van Trente stelde als officiëele leer der katholieke kerk deze bepaling vast: „De rechtvaardiging is niet alleen de vergeving der zonden, maar ook de heiliging en

1) L'Apótre Paul, 2e ed. p. 276.