is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 22». In vs. 21 heeft Paulus de nieuwe gerechtigheid een gerechtigheid Gods genoemd, in zooverre zij berust niet op menschelijk werk maar op een Goddelijke daad. In vs. 22 herhaalt hij deze uitdrukking ') met het doel om ze aan te vullen, door het middel te noemen, waarvan God zich bediende (vs. 24—27): „en wel de gerechtigheid Gods door het

geloof ". — As is explicatief, scilicet, te weten:

vgl. H. 9:30; Gal. 2:2; Fil. 2: 27 e. e. — Het middel, hier kort aangegeven, in het vervolg breeder ontwikkeld, is het geloof in Jezus Christus. Marcion liet het woord „Jezus" weg, misschien omdat hij de waarachtige menschheid van Jezus loochende en dus alleen beteekenis hechtte aan diens waardigheid als Christus. Het ontbreken van het woord in codex B is niet voldoende om de authentie te verdenken. Er staat letterlijk: „het geloof van Jezus Christus", hetwelk blijkbaar het object van het geloof aanwijst, evenals in Mark. 11:22; Gal. 2:16; Jak. 2 : 1 e. e. De klassieken zeggen ook irlaris Stüv. Er is dus geen reden om dezen genitivus te nemen in den zin van: het geloof, dat Jezus Christus in God had (Benecke; zie ook Böhmer, Haussleiter, Der Glaube Jesw Christi u. s. w. 1891), of: het geloof, waarvan Jezus Christus de bewerker is (zoo b.v. Scholten, Berlage (Z)iss. 1856, Godg. Bijdr. 1859), Van Hengel, Syn. Vert., Roozemeijer, Prol. Bijdr. IV, 37), of: de trouw, die hij aan de menschen bewezen heeft (Lange). De parallel H. 1:17 verbiedt reeds zulke verklaringen. — Volgens onze meening correspondeert de uitdrukking „door het geloof in Jezus Christus" met èx iris-reus van H. 1 : 17; en „voor allen en over allen die gelooven" met e'is tt'kttiv. Inderdaad vervult het geloof bij de rechtvaardiging een dubbele rol: le vervangt het het werk en wordt als zoodanig tot gerechtigheid gerekend; 2e is het in ieder bijzonder geval het middel, waardoor de

1) Van Manen (t. a. p. bl. 59) ziet hier weer sporen van bewerking der gevonden stof. Vgl. Miehelsen. K. W. Ph. Muller (.Der Paulinische Grundbegriff der Smoiiotrvvt) SeoO, 1889) wil van een rechtvaardigverklaring der onrechtraardigen niet weten.