is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest, komt meer bij Paulus voor: vgl. 2 Kor. 1:7; Ef. 4 : 12: Kol. 2 : 2 (echte lezing) enz. Weiss herinnert terecht, dat men met het oog op het volgende onmogelijk aan iets anders dan aan een toegerekende gerechtigheid denken kan.*) Klostermann stemt dit toe, hoewel hij in vs. 21, 22 bij de uitdrukking „gerechtigheid Gods" aan medegedeelde gerechtigheid denkt. Maar men mag geen onderscheid maken tusschen de beteekenis van „gerechtigheid" en „gerechtvaardigd", daar immers van vs. 24 af het begrip „gerechtigheid Gods" (van vs. 21, 22) ontwikkeld wordt.

Eerst duidt Paulus den oorsprong der nieuwe gerechtigheid aan: om niet, door Zijn genade. Negatief is de menschelijke verdienste geheel uitgesloten, de rechtvaardiging is geheel en al gave (Weizsacker : geschenkweise); positief is het de plaatsing van het pron., welke het Goddelijke initiatief accentueert, terwijl de rechtvaardiging van den zondaar voorgesteld wordt als een daad van Gods vrije gunst, zonder verplichting of blinde noodzakelijkheid, alleen voortkomende uit medelijden en liefde.

Van den oorsprong of de bron gaat de apostel over tot het middel „door de verlossing, die in Christus Jezus is". Uit het uitvoerig onderzoek, door Oltramare aan de woorden inohvTpuei;, oiirohuTpovv gewijd, blijkt m. i., dat zij bij de grieksche schrijvers gewoonlijk, zoo niet altijd, gebruikt worden van een verlossing door loskoopen of door losgeld (hvrpov). Toch meent Oltramare, dat die beteekenis hier niet past, omdat „de verlossing, die in Jezus Christus is" niets anders kan beteekenen dan „de verlossing, die Jezus Christus ons schenkt, terwijl hij van ons een losgeld eischt". Maar waarom kan men niet aldus omschrijven: „de verlossing, wier prijs het door Jezus Christus voor ons betaalde losgeld is"? De apostel denkt stellig aan „loskoopen": vgl. Matth. 20:28 en 1 Tim. 2:6, waar \urpov en »vtI>mt(ov van het bloed van Christus gebruikt worden. Wij ontkennen natuurlijk niet, dat xirohÓTpuirii in het N. T. dikwijls gebruikt

1) Men zie de eigenaardige beschouwingen van Beek over dit punt.