is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetwelk de genade moet verwerven ? Dit bezwaar berust op de overweging, dat Je verzoening in God een aandoening moet verwekken, welke tevoren bij Hem niet aanwezig was. Maar de elementen van de verhouding van God jegens het schepsel zijn eeuwig. De verzoening heeft daaraan geen nieuw element toe te voegen; zij moet eenvoudig in de verhouding van God en het schepsel zulk een verandering bewerken, dat God in Zijn verhouding jegens den zondigen mensch het ééne element in plaats van het andere in actie kan brengeu. De Goddelijke liefde, wier openbaring tot nu toe verhinderd werd, kan zich tengevolge van het verzoeningswerk ontplooien, niet alleen in den vorm van medelijden, maar ook in dien van innige gemeenschap. „De liefde Gods openbaart zich eerst in de gave des Zoons, om zich daarna in het hart te kunnen uitstorten door de gave des Geestes" (Gess). Er is dus in God: vooreerst een liefde, welke aan de verzoening voorafgaat en die bewerkt; ten andere een liefde, welke zich openbaart, nadat de verzoening volbracht is.

De bepaling iix [rij:] irivTsut; ontbreekt in den Alex., hetgeen niet voldoende is om de lezing te betwijfelen. Vijf HSS. laten het art. tij; weg. Waarschijnlijk is het er bijgevoegd om aan het woord „geloof" een meer preciess beteekenis te geven: het welbekende geloof in Jezus. Maar de apostel wil hier niet den nadruk leggen op dit of dat geloof; hij spreekt over het geloof in het algemeen, in tegenstelling met de werken. Waarvan hangt hx jtiVtm; af? Volgens sommige ouderen en Philippi van het verb. „Hij heeft voorgesteld". Maar welk logisch verband is er dan tusschen het verb. en de bepaling? Die bepaling kan alleen afhangen van hxeTtiptov: „God heeft Jezus voorgesteld als zoenmiddel door het geloof". Het objectieve middel is alleen van kracht, waar de subjectieve voorwaarde van „gelooven" wordt vervuld. !) — Er is geen reden om hier (met Klostermann) den draad van den zin af te breken en van „zoenmiddel door

1) Vgl. Kolbing, die ook de meerling van Haussleiter wederlegt, dat hier van het geloof van Jezus sprake is.