is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het goede te leeren leven. Van voldoening der rechtvaardigheid of van het recht Gods is hierbij geen sprake.

Maar waarom accentueeren Jezus en de apostelen bij het verlossingswerk dan zoo nadrukkelijk den dood en het bloed ? Waarom stelt Paulus dan de werking van den dood tegenover die van het leven (H. 5; 9, 10)?

Met verbazing hebben wij kennis genomen van de ontdekkingen van Ménegoz. i) Hij is de eerste, die constateerde, dat Paulus monist was en in den mensch slechts één substantie aannam, zoodat de „dood" bij hem niets anders is dan de volkomen vernietiging. Daarom zal Paulus, door de plaatsvervanging volgens de gewone opvatting te leeren, een grove logische fout hebben gemaakt. Want het aequivalent van de straf der menschen moest niet de dood, maar de vernietiging van Christus zijn. De apostel, ofschoon een scherp denker, zal dus in zijn systeem een flagrante contradictie gehad hebben, zonder onraad te bespeuren. Arme Paulus! Arme christelijke kerk! Arme kerkvaders! Arme scholastieken! Arme gereformeerde en luthersche theologen! Niemand heeft de contradictie bemerkt;

totdat eindelijk Ménegoz ze aan het licht bracht! Wij spreken thans niet over de inspiratie van Paulus; alleen zij gevraagd, wat wij te denken hebben van het gezond verstand van den apostel, „die al de kracht zijns geestes aanwendde om de verklaring van Christus' dood te vinden" (p. 249), en die, „van de onomstootelijkheid zijner bewijsvoering overtuigd" (p. 259), zelf niets heeft bemerkt van het onmogelijke zijner beweringen.

Het voorafgaande zij niets dan een proeve van verklaring. De Heer betuigde in Gethsémané met het oog op den raad Gods: „Vader, alle dingen zijn U mogelijk!" (Mark. 14: 36). De noodzakelijkheid van dezen weg des heils was op dat oogenblik zelfs voor Hem verborgen. Wij moeten daarom onzen wensch om te begrijpen beteugelen. Zelfs Jezus moest toen wandelen in het geloof. Zullen wij ons dan be-

1) Le péehé et la rédemptiou d'après saint Paul.