is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloofs. ') Het woord „wet" staat hier in ruimeren zin voor een bepaalde orde van zaken, een macht, waaronder de mensch gesteld is; vgl. H. 7 : 21—23 en H. 8:2. Het kan zoowel van het geloof als van de werken gebruikt worden. Bovendien past het in het verband, omdat er van uitsluiting sprake is, waartoe een vaste regel wordt vereischt. — De gen. „der werken" behoort bij het verzwegen woord „wet". — Daar de gerechtigheid uit de werken, in plaats van het roemen te verbieden, dit veeleer in de hand werkt, is zij in strijd met de wet, welke den mensch het zwijgen oplegt (vs. 19). Juist daardoor is de gerechtigheid des geloofs, die dea roem uitsluit, in overeenstemming met de wet.

Vs. 28. Uit deze overeenstemming van het Oude en het Nieuwe Verbond besluit de apostel tot de rechtvaardiging door het geloof. Zoolang deze het getuigenis der wet niet voor zich had, kon men nog twijfelen; nu is de kwestie uitgemaakt. Wij houden ons dus aan de lezing: ouv. Tap, waaraan Meyer, Oltramare, Godet le ed., Sanday-Headlam de voorkeur geven, kan verdedigd worden met een beroep op het doorloopen der redeneering in vs. 29. Het oogenblik om een slotsom op te maken schijnt nog niet gekomen. De apostel kan evenwel reeds nu uit het tot dusver bewezene een besluit trekken, om dan nog een ander argument te ontwikkelen. — Men moet Sixxioüiriixi vóór en niet na snarw plaatsen; viel de nadruk op „door het geloof", dan moest als tegenstelling volgen „en niet door de werken" in plaats van „zonder de werken". — „De mensch": deze uitdrukking steuDt de algemeene toepassing, die wij van vs. 27, 28 gemaakt hebben. — Het adj. „alleen", dat op het voetspoor van Luther door sommige vertalers aan „geloof" wordt toegevoegd, is in strijd met het verband; tegenover „het geloof alleen" staat „het geloof met de werken", hetgeen hier niet past.

Thans zal de apostel het verkregen resultaat door een

1) Zimmer denkt aan de wet van Mozes, die de gerechtigheid niet aan het doen van werken maar aan het geloof vastknoopt!