is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weiss en Steinmeyer (Der Apostel Paulus und das Judenthum, Berlin 1894, S. 88). — Godet meent, dat bij het eerste irhreai het art. ontbreekt, omdat het voor de Joden aankomt op de qualiteit van het middel, in tegenstelling met een middel van een geheel anderen aard (geloof tegenover werken), terwijl aan het tweede v!<rrew het art. is toegevoegd, omdat het hier eenvoudig op het middel zelf aankwam , het eenige middel, het geloof. Men denke liever aan een terugslag op het eerste irltneui (hetzelfde geloof). Zie Weiss.

De gerechtigheid des geloofs heeft dus getuigenis van de wet, omdat zij overeenstemt met het algemeens oordeel, waaronder de wet de geheele wereld plaatst, en omdat de eenheid Gods onaangetast blijft. De conclusie volgt.

Vs. 31: „Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre! Veeleer bevestigen wij de wet."

Dit vers is dikwijls verkeerd begrepen. Origenes, Chrysostomus, Erasmus, Calvijn, Tholuck, Olshausen, Hodge, Philippi, Morison, Hofmann denken aan een tegenwerping, welke de apostel tegen zichzelven maakt, en die hij nu met een kort „neen" beantwoordt, terwijl hij zich het recht voorbehoudt, later op dit punt terug te komen. Het antwoord op deze tegenwerping zou zijn: het geloof doet de wet geenszins teniet, want het brengt de liefde voort, die de vervulling der wet is (H. 13: 10); of: het geloof bevestigt de wet, door uit genade aan de wereld het heil te geven, waarnaar de wet heeft leeren smachten; of: de wet was niets anders dan een voorloopige instelling, waarvan het geloof het einddoel is, enz. Maar waaruit zou zulk een bedenking, die geen verband houdt met de van vs. 27 af ontwikkelde gedachten, voortkomen? En hoe moet in dit geval „dan" (H. 4: 1) verklaard worden ? Kan de wijze, waarop Abraham gerechtvaardigd werd, beschouwd worden als het gevolg van het feit, dat het geloof de wet bevestigt? Theodoretus en onder de nieuweren de Wette, Meyer, Weiss, Reuss, Oltramare,