is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

mensch niet werkt, maar gelooft wordt hij behandeld, zooals Abraham volgens Gen. behandeld is. Dus: Abraham heeft zijn taak niet volbracht. Abraham is niet alleen geen goed (vs. 4) maar een slecht arbeider (vs. 4). Paulus zegt: die den goddelooze rechtvaardigt. Hij had ook kunnen zeggen: den zondaar, maar hij kiest het sterkste woord dat hij vinden kan, opdat geen zondaar, zelfs niet de grootste, zou meenen, dat hij niet op dezelfde wijze kan gerechtvaardigd worden. Men heeft gemeend, dat Abraham zelf met dezen „goddelooze" bedoeld was, omdat zijn vader Terach andere goden gediend had (Joz. 24 : 2). Maar afgoderij staat volstrekt niet gelijk met goddeloosheid en Paulus kan Abraham geen goddelooze hebben genoemd. — Oltramare ziet in deze gerechtigheid, die het geloof toegerekend wordt, niet anders dan het middel om de steeds onvolmaakte eigen gerechtigheid van den mensch aan te vullen. Abraham had eigen gerechtigheid; hij had echter nog meer gerechtigheid noodig; dit meerdere werd hem om zijn geloof toegerekend. De lezer beslisse, of hierbij tot zijn recht komt. Oltramare beschuldigt hen, die hier het begrip „juridische toerekening" vinden, dat zij de exegese brengen onder den invloed der dogmatiek. Men oordeele zelf, aan welke zijde de dogmatische vooringenomenheid is. Lipsius is onpartijdig. Hij constateert de gedachte van den apostel maar verwerpt ze. „Het geloof wordt als zedelijk volkomen voldoende beschouwd, niet omdat het de kiemen van een nieuw leven in zich bevat, maar omdat het zich geheel op de Goddelijke belofte van de vergeving der zonden verlaat."

Den geloovige de gerechtigheid (die hij niet bezit) toerekenen d. i. hem de zonden (waarmede hij beladen is) niet toerekenen. Paulus vult zijn ontwikkeling van de rechtvaardiging aan met deze negatieve verklaring, door op het woord van Mozes een woord van David te doen volgen.

Vs. 6—8: „gelijkerwijs ') ook David den mensch

1) D E F G lezen xaSat in plaats van «aOaxsp.