is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gave van Christus zeiven niet uit (Gal. 2 : 20; Ef. 5:2). De Zoon onderwerpt zich aan den raad Gods, maar hij doet het vrijwillig. — wijst de zedelijke noodzakelijkheid van den dood des Verlossers aan. Zie op H. 3 : 25. — De tweede helft van het vers wordt meestal zoo verklaard, dat Jezus opgewekt is, opdat onze rechtvaardiging zou kunnen plaats hebbe i. Men redeneert aldus. Het geloof is de voorwaarde der rechtvaardiging; de opstanding van Christus is het eenige middel om het geloof in ons te wekken, aangezien zij ons bewijst, dat Christus Gods Zoon is en dat de met zijn dood tot stand gebrachte verzoening door God is aangenomen. Jezus is opgewekt, opdat wij in hem als den Zoon Gods en mitsdien aan de verzoening zouden gelooven en door dat geloof gerechtvaardigd worden. Maar ligt dit alles wel in S/ai? Zou men dan niet veeleer e'n of Cnrép verwachten? Moet ook niet op de beteekenis van het voorafgaande 3ti worden gelet? Oltramare veronderstelt, dat Paulus 3/a in plaats van e!-; geschreven heeft om de sierlijkheid van de parallel. Intusschen is het twijfelachtig dat de stijl van den apostel door rhetorische motieven zal zijn beheerscht. Wanneer wij de woorden nemen zooals zij er staan, beteekenen zij, dat, gelijk onze zonden moreel zijn uitgeloopen op Christus' dood, onze rechtvaardiging moreel is uitgeloopen op zijn opstanding. Ons oordeel heeft hem gedood; onze rechtvaardiging heeft hem opgewekt. Is deze gedachte onverstaanbaar of onaannemelijk? Doet zij ons niet veeleer een diepen blik slaan in het verlossingswerk? De objectieve rechtvaai'diging der zondige menschheid is door God uitgesproken op grond van Christus' verzoeningsdood, als den voldoenden grondslag eener heilige vergeving. Op grond van dezen dood is een rechtvaardigheidsverklaring afgegeven voor allen, die zich deze verzoening door het geloof zouden toeeigenen; en krachtens deze verklaring (de Goddelijke daad der inutlxait) is Christus opgewekt. Niet alleen zou Jezus niet op de aarde zijn teruggekeerd, wanneer hij ons niet de blijde boodschap van vergeving had te brengen (Ef. 2: 17), maar hij zou ook niet hebben kunnen opstaan, wanneer niet ten gevolge