is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het heil waarborgt (vs. 1), heeft ons ook den toegang tot de genade geopend (vs. 2). ~ Het perf. itr%vjxxpev duidt een vervuld feit aan (wij hebben verkregen), waarvan de werking voortduurt (wij hebben nog). Tlpotrayuyij beteekent eigenlijk „het toebrengen". Echter heeft het woord ook een intransitieve beteekenis „de mogelijkheid van binnengaan; de toegang". De laatste beteekenis verdient de voorkeur (vgl. Ef. 2:18; 3:12). — Wanneer men de woorden rfj rlarei voor echt houdt, verbinde men ze niet met „genade"; irltrris c!i %xpiv of iets dergelijks komt in het N. T. niet voor. — „Deze" genade d. i. de genade van vs. 1: de vrede met God. — 'EtTiÏKXftev beteekent: „wij zijn in de genade geplaatst en wij staan er nog in"; dit perf. herinnert aan het praes. ë%o,uev van vs. 1 en bereidt xxu%v/téx voor, hetwelk met xxi aan den hoofdzin (vs. 1) verbonden is: „en( in dien vrede) roemen wij". Men heeft vs. 2b van iv $ laten afhangen: „de genade, waarin wij staan en roemen". Echter heeft deze constructio iets slepends. De parenthese wordt onnoodig verlengd. Heeft men de gedachte van dit stuk begrepen, dan ontdekt men bovendien in „en wij roemen enz." het thema tot vs. 11. Er is hier een klimax: wij hebben vrede en wij roemen. 'Et' £ At/Sc op grond van de hoop d. i. in de hoop. „De heerlijkheid Gods" is de heerlijkheid, die God heeft en die Hij aan de geloovigen zal mededeelen (H. 3: 23). Roemen beteekent de zalige verzekerdheid des heils en hare triumfeerende belijdenis — ofschoon de roem is uitgesloten, vgl. H. 3:27 — als een roemen in den Heer; zie 1 Kor. 1 : 31. — Maar telt de apostel de tegenspoeden van het leven dan niet mede? Zullen deze zijne juichtonen niet ietwat lager stemmen? Volstrekt niet; zij zullen het vuur der hoop juist aanblazen.

Vs. 3, 4: „En dit niet alleen, maar wij roemen ') ook in de verdrukkingen, wetende dat de ver-

1) B C lezen iu plasta van , dat wel aan vs. 11 zal

ontleend zijn.