is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukking volharding werkt, 4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop;'1

Wij roemen niet slechts te midden van de verdrukkingen; de verdrukkingen zijn de oorzaak, het object van 0Ijzen roem (vgl. 2 Kor. 12:9). Uit de verdrukking komt v°*h*r' ding voort; het grieksche woord ürotum is samengesteld ui M en onder iets blijven, zich onder iets (goed)

h°Vsen4. duidt hier deu toestand aan van iets, het¬

welk de proef heeft doorstaan, beproefdheid (vgl 2Kor. 2-9- 9 • 13). De beproefde geloovige heet Sóm/tot (H. 14 . val 1 Kor. 9:27 Mum)- Wanneer de geloovige de kracht van zijn geloof aldus proefondervindelijk heeft ervaren, neem zijn hoop een hoogere vlucht. Niets kan hem meer doen weezen of leven. De heerlijkheid is «eel heerlijker geworden en veel meer nabij gekomen. De verdrukkingen kunnen de hoop niet vernietigen; en de hoop (hier komt de «postel op vs. 2 terug) kan ons niet teleurstellen, omdat mets ons het object der hoop ontnemen kan.

Vs. 5: „en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods "in onze harten is uitgestort door den Heiligen Geest, die ons gegeven is."

De hoop van den geloovige is geen ijdele verwachting, die op den dag des oordeels zal teleurstellen; de vervulling niet uitblijven. Het praesens „beschaamt' is het praesens der idee. En waarom zal de hoop niet beschamen? Omdat de bron der hoop een directe openbaring is, waardoor■de Heilige Geest den geloovige de liefde God,ii bezegeld heeft De liefde Gods kan hier niet zijn onze liefde tot God (de meeste Roomsch-Kath., Hofmann, Böhmer)wantdevolgen verzen (6-8), die met „want" aan vs. 5 Jonden zijn handelen over Gods liefde tot ons, niet over onze liefde tot God, terwijl ook het syllogisme van vs. 9, 10 veronderste l, dat in het voorafgaande de liefde Gods tot ons is gecons a