is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teerd. Do liefde van God is uitgestort, is uitgegoten van Gods hart in ons hart. Het perf. duidt aan, dat die uitstorting heeft plaats gehad en dat hare gevolgen blijvend zijn. Daarom volgt er iv in plaats van <i«, hetwelk een beweging naar iets heen uitdrukt. Deze innerlijke openbaring is gewerkt door den Heiligen Geest, die volgens 1 Kor. 2; 10—12 de diepten Gods onderzoekt en ze daarna den mensch openbaart. Die Geest leert ons wat er in God omgaat met betrekking tot ons. In het algemeen neemt hij de scheidsmuren tusschen de geestelijke wezens weg om hen in een gemeenschappelijk licht-milieu over te brengen. Deze betrekking, welke de Geest tusschen mensch en mensch tot stand brengt, bewerkt hij ook tusschen den mensch en God: vgl. Joh. 14: 19, 20. Het part. aor. Ssiévrot drukt twee dingen uit: het oogenblik, waarop de hemel der liefde Gods voor ons is geopend, en het absoluut zekere karakter van deze openbaring. Wij hebben hier niet te denken aan een geëxalteerd gevoel, aan een overprikkelde verbeelding, want God zelf heeft Zich geopenbaard: vgl. Joh. 14:21, 23. — Een verwachting, die op zulk een ervaring is gegrond, staat vast (vs. 6 v.). Gewoonlijk verbindt men vs. 6—10 met vs. 5, en zegt: van Gods liefde tot ons levert vs. 5 het inwendige, vs. 6 v. het uitwendige bewijs. Ons komt het voor, dat de apostel „is uitgestort in onze harten" nader bepaalt door te ontwikkelen, op welke wijze deze openbaring heeft plaats gehad. Hij reproduceert om zoo te zeggen het Goddelijk syllogisme, waardoor de Heilige Geest den geloovige van do zekerheid zijns heils overtuigt: „God heeft u liefgehad voordat gij geloofdet, hoe zal Hij dan ophouden u lief to hebben, nu gij geloovige geworden zijt?"

Vs. 6—8: „Want ') Christus is, toen wij nog zwak 2)

1) Text. ree. met «AODIKP Mare. Or. Syr. it, yxp; F Git.: m tl yup; B: uyt. Volgens Westcott eu Hort kan er oorspronkelijk tnrip hebben

gestaan •

») «ABCDFG leien trt na «s-Sevav (bijgevolg hebben «ACD het woord dubbel).