is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, ter rechter tjjd voor goddeloozen J) gestorven; 7 nauwelijks toch zal iemand voor een rechtvaardige 2) sterven; want voor het goede ) besluit misschien iemand nog te sterven; 8 maar God bewijst Zijn eigen liefde jegens ons daarin, dat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons gestorven is."

Meyer, Weiss, Oltramare, Lipsius e. a. vinden hier het objectieve bewijs van vs. 5b. Maar hoe kan een feit buiten den mensch, de dood van Christus, een feit in den mensch, de uitstorting des Geestes bevestigen t Tot vs. 10 loopt het bewijs van vs. 5 (herhaling van vs. 2), dat wij nl. kunnen roemen in de zekerheid van ons heil, zonder te vreezen, dat deze hoop zal worden beschaamd. — De echtheid van r*P wordt voldoende gewaarborgd door de lezingen ïti yip, eU ri yxp en zelfs door c'yi (y kan een overblijfsel zijn van een oorspronkelijk yxp). "Eti, aan het begin van het vers, past goed in den zin. Ei? Tt yap kan uit In yxp zijn ontstaan; bovendien is een vraag naar het doel der liefde Gods bier misplaatst. Leest men , dan kan men een goeden zin verkrijgen door het met het voorafgaande in verband te brengen : „de hoop beschaamt niet, als ten minste (yf) Christus enz. ; ook kan men hier een nieuwen zin beginnen, die dan in vs. 9 afloopt:

„Als Christus gestorven is hoeveel meer •

Maar dan raakt men met vs. 7, 8 verlegen. Dit bezwaar geldt natuurlijk ook tegen de lezing el , in het voetspoor van Isidorus, door Lachmann, v. d. Sande Bakkuyzen en Van Manen aangenomen; Van Manen kan dit bezwaar niet laten gelden, omdat men hier volgens hem met geïnterpoleerde

1) Michelsen noemt dit overdrijving.

2) De Syr. vert. schijnt in plaats van Sikxiou to hebben gelezen adixuiv Dan wordt de lin wat al te eenvoudig en valt de tegenstelling met vs. 6 en ts. 8 weg.

3) Thoden van Velnen wil lezen ayxriTOv (beminde): Geloof en Vrijheid 1869; vgl. Godg. Bijdr. 1869, 1870.