is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerkingen te doen heeft, waarvan de eene de andere uitlokte (t. a. p. bl. 64, 65). Irenaeus, die vs. 6—10 aanhaalt, slaat vs. 7 over (zie Tischendorf). — "Er; moet niet verbonden worden met xvshvs (Hofmann), maar met Hvtuv iaSevüv (vgl. vs. 8). De plaatsing vóór yxp XpiirTÓ;, in plaats van vóór xoöevüv, is graramatikaal en psychologisch te verklaren (vgl. Baljon). De ellendige toestand, waarin wij ons bevonden, toen de liefde Gods zich over ons ontfermde, heet een toestand van „zwakte". Wij waren onbekwaam tot het goede en misten het gezonde, vruchtbare en zedelijke leven. Het was een toestand, waarin God geen welbehagen hebben kon. — In sommige HSS. volgt op xaievüv: Iti. Leest men dit woord (met Tischendorf) tweemalen, eens aan het begin van het vers en eens hier, dan moet men het laatste sti voegen bij kxtx nxtpóv, in welk geval de komma bij Tischendorf verkeerd staat. Het eerste Ir/ behoort niet bij „Christus is gestorven", maar bij x<rievüv} het tweede hi kan dus niet wederom slaan op «vSevuv !), maar moet bij het volgende getrokken worden. Dan valt er echter te veel nadruk op een nevengedachte (nog ter rechter tijd). Het tweede hi moet geschrapt worden. Het is een interpolatie, volgens Meyer hieruit ontstaan, dat het woord aan het begin van het vers niet scheen te passen, vooral niet wanneer een liturgisch stuk met vs. 6 begon. Eerst werd het achter xaöevüv gezet en ten slotte tweemalen gelezen. — Erasmus, Luther, Weiss e. a. voegen kxtx kxipiv bij het voorafgaande: „toen wij nog zwak waren, overeenkomstig het karakter van den tijd, die aan het heil voorafging". Die tijd duurde echter al van het begin der wereld. Waarom het hier nog afzonderlijk vermeld ? Kxtx xxipóv is bepaling van xiréixve : „Christus is gestorven op den tijd", d. i. op den bepaalden tijd of op den rechten tijd (Rev. Vers.: in due season). In het eerste geval wilde Paulus zeggen, dat deze tijd tevoren door de wijsheid Gods bepaald was (Tholuck, Oltramare, Lipsius e. a.). Echter wordt hier over de liefde en niet over

1) Hetgeen Otto niet toestemt.