is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itifcU (vs 6) en i^xpTuXol (vs. 8) doet denken aan een heilige zaak, b.v. de opoffering van zijn leven aan zijn plicht, het sterven voor het vaderland of voor het heil der menschheid (Weizsacker: für die gute Sache). Julius Muller neemt toD xyxöoü mannelijk en denkt aan God. Dat zou een goeden zin en een scherpe tegenstelling geven. Toch kon de apostel zich dan, naar wij meenen, duidelijker uitgedrukt hebben. Hier komen „God" en „het goede" vrij wel op hetzelfde neer. Philippi maakt het bezwaar dat Jezus ook voor „het goede" gestorven is en de tegenstelling dus wegvalt, maar wanneer dat goede het heil van goddeloozen is, blijft de tegenstelling bestaan. — ToXfixv, wagen; hier zooveel als: er toe besluiten. Kalt dit is een geval, dat zich nog laat denken. Na het hoogste, waartoe een mensch „ternauwernood", „misschien" het kan brengen, beschrijft de apostel

de wondervolle daad van God.

Vs. 8. wijst de tegenstelling aan tusschen hetgeen de mensch doet voor het voorwerp van zijn bewondering en liefde en hetgeen God heeft gedaan voor de menschen, die Zijn mishagen opwekten. — God openbaart op een duurzame en onomstotelijke wijze;(let op het praesens) de realiteit Zijner liefde. Over rvwrivx, vgl. H. 3 : 5. „Zijn eigen liefde staat tegenover elke andere liefde. Gods liefde daalt tot het onwaardige neder en neemt aldus het karakter van opoffering aan. De menschheid vertoonde nog niet den minsten vooruitgang in de richting van het goede, hetgeen God welwillend had kunnen stemmen; zij bestond „nog" uit zondaren, zij was „nog" in den geestelijken dood (Ef. 2:1—'7). — e woorden „Christus is voor ons gestorven" duiden hier het nauwe verband aan tusschen de liefde van God en de liefde van Christus. Het is een en dezelfde liefde. Wanneer de liefde van Christus tot ons niet de liefde van God maar de liefde van een mensch was, verviel de redeneenng van den apostel. — 0w-: is zoo dicht mogelijk bij x/ixpruhuv geplaatst ten einde de tegenstelling te doen uitkomen. ^

1) Klosterm.au laat het (met B) weg. Vgl. Bousaet, Theol. Lit.-Zeit. 1894, C53.