is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bü wii roemen" „reeds nu" of iets dergelijks verwachten, op de 'wijze van v5v in het tweede deel van het vers.^ Meyer, Weiss, Hofmann e. a. stellen voor, na „met alleen te lezen zoodat dit part. evenals behoort

bij het verb. fin. „wij zullen behouden worden van vs. 10.

Wij zullen behouden worden, en dat niet alleen als ve zoenden, maar ook als roemenden". De khmax gaat dan niet van de toekomst naar het heden, maar van de vreugde der verzoening tot de nog grootere vreugde der overwinning ÏLr het part. x*r«Wim,- in vs. 10 was niet eenvoudig bepaling van „wij zullen behouden wordend het was een part. van argumentatie (zie Oltramare, Phihppi). ^ oe an het dan logisch op één lijn gesteld worden met xauxPi*™•. ) Er is echter ook nog een derde opvatting mogelijk Men kan na niet alleen" herhalen «M* en daaruit afleide bet part «rffrw. „En wij zullen niet alleen behouden worden als behoudenen, maar ook als roemenden (zoo ongeveer Cbrys stomus, Fritzsche e. a.). De beteekenis is dan ongeveer dezelfde als bij de vorige constructie, alleen een weinig meer bepaald Wij zullen niet slechts m den hemel komen als menschen de ternauwernood bij een schipbreuk zijn gered, maar ook als n,enscl,ea. die door de„ Zoo,, God. W gekroond en vernieuwd. Weliswaar moet men zich dan het roemen hier op een ander tijdstip denken dan in vs 2, maai Paulus kan toch wel aan het einde van zijn betoog het Halleluja op de aarde vervangen ^or het Halleluja hemel — De Joden roemden in God (H. 2 .17). ue g heiligde Christenen roemen ook, daar zij kinderen Gods en erfgenamen Gods zijn (H. 8: 17). Maar hun roemen is alleen een roemen door Christus. Zelfs aan den dorpel der eeuwige heerlijkheid vergeten zij niet, dat zij letterlijk a es aan Sus te danken hebben. *) - Het volgende „nu stelt

Twaimcker: nachdem wir verschut sind, und nicht nur das, souderu ""S Volgln' MicheleenV^»1- Tijdechr. 1887 , 178) „wil de ^hrijTerzi>