is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lange en Scliaff, die met H. 5:12 het deel van den brief laten beginnen, hetwelk de zedelijke wedergeboorte der geloovige menschheid bespreekt (H. 6—8). Wij geven toe, dat in vs. 1—11 op de heiliging gezinspeeld wordt (vgl. vs. 9, 10, door hem, door zijn leven), maar dit vindt zijn verklaring in het verband, terwijl de heiliging zelf eerst in H. 6 aan de orde is. Natuurlijk behoeft alle samenhang tusschen H. 5: 12—21 en H. 6—8 niet te worden ontkend, maar daarom mag dit stuk nog niet van het voorafgaande afgescheiden en tot een inleiding op de leer der heiliging gemaakt worden. Er is hier nog geen sprake van het nieuwe leven, maar, evenals in het voorafgaande, van het oordeel

en de rechtvaardiging.

Volgens Meyer en Weiss staat de objectiviteit van het heil op den voorgrond, opdat de mensch tegenover het werk van God even absoluut receptief zou zijn als tegenover de zonde en den dood. — Oltramare onderstelt een speculatief doel: de apostel gevoelt behoefte, de geschiedenis van de hoogten der eeuwigheid te beschouwen; hij toont aan, hoe de genade langzamerhand de door de zonde gevangen menschheid herovert. _ Philippi komt dichter bij de juiste opvatting. De apostel verdeelt de geschiedenis der menschheid in twee groote tijdperken: a. de heerschappij van zonde en dood, b. de heerschappij van gerechtigheid en leven. Aan het hoofd van ieder tijdperk staat een alles beheerschende persoonlijkheid. Tusschen de twee tijdperken ligt een voorbijgaande bedeeling, die der wet, tevens overgang van het eene tot het andere. Paulus geeft dus hier een vergelijkend overzicht, waarin hij het voorafgaande samenvat en afsluit.

De vergelijking tusschen Adam en Christus vormt het slot van het voorafgaande betoog. Adam, de vertegenwoordiger van den toorn en het oordeel (H. 1 :8—3: 20); Christus, de personificatie van de genade en de rechtvaardiging (H. 3:21 5:11). De apostel stelt hen niet slechts naast elkander maar wijst ook op hun logische relatie. Adam moet met de universeele gevolgen van zijn val dienst doen als getuige vooi de universeele kracht van Christus' gerechtigheid. Wanneer