is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden van vs. 11 „wij hebben de verzoening verkregen". Maar deze incidenteele tusschenzin is niet anders dan recapitulatie van de gebeele vorige afdeeling. Het woord kxtxMx?i?, dat opyy onderstelt, doet niet alleen denken aan de tweede afdeeling van den brief, over de rechtvaardiging, maar ook aan de eerste, over het oordeel; zoodat, wanneer men „daarom" op het laatste gedeelte van vs. 11 laat slaan, men ook met Tholuck, Rückert, Ilolsten e. a. erkennen moet, dat het ziet op al het voorafgaande van II. 1:17 af. Hofmann en Schott brengen het alleen in verband met H. 5 : 1—11.

"Clairep is grammatisch zeer verschillend geconstrueerd. le Men heeft verondersteld, dat de zin niet afloopt, omdat de apostel door zijne gedachten werd afgeleid (Rückert, Ilofmann), waartegen wij nogmaals opmerken, dat Paulus zich zeer goed rekenschap wist te geven van hetgeen hij wilde zeggen. 2e Anderen vullen den hoofdzin met het voorafgaande aan. De Wette beroept zich op Matth. 25:14. Lange verklaart: daarom hebben wij de verzoening door Christus, gelijk enz. Umbreit en Schott nemen hun toevlucht tot vs. 10: daarom zullen wij behouden worden door Christus, gelijk enz. Van Hengel denkt het werkwoord er eenvoudig bij: daarom is het in Christus, gelijk het in Adam is geweest. 1'ietzsch ontleent het werkw. aan het volgende: daarom is het leven door éénen mensch gekomen, gelijk enz. Waarom zou Paulus dan echter niet geschreven hebben b.v.: hx toïito èyéviro èv xpmü wvnsp enz.? 3e Nog anderen zoeken den nazin, waarvan Snnrif afhangt, in de volgende woorden; Erasmus en Beza in „en door de zonde de dood", terwijl zij xxi vertalen door „ook'. Strikt genomen kan deze constructie er door, hoewel Paulus correcter zou geschreven hebben: ovruf xxi of „door de zonde ook ; maar Paulus dacht er niet aan, de komst van de zonde in de wereld met die van den dood te vergelijken; hij had iets geheel anders in het oog. Wolf e. a. sluiten den zin iets verder met „alzoo is de dood ook tot allen doorgegaan , waartegen moet opgemerkt worden, dat er geen sprake is van een vergelijking tusschen het komen en het doorgaan