is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de anderen, omdat zij de wet van het geweten hadden overtreden! 'Ofioicofix komt in dezelfde beteekenis voor: II. 1 : 23; 6:5; 8:3. — Christus, de bewerker van de universeele gerechtigheid, is de „pendant" van Adam, den bewerker van den universeelen dood. Tvirc;, type, beteekent eigenlijk: het door een slag (tuttw) veroorzaakte stempel. Maar de voorganger drukt hier niet zijn stempel op den opvolger; juist het omgekeerde heeft plaats, omdat in de gedachte Gods de laatste aan den eerste voorafgaat. Bij r-*é>.>.:i>TCs kan men denken 'ASa^ , vgl. 1 Kor. 15: 45 (ó hxxro: 'A en vs. 47 (o cituTipo: xv6p&jzoz). Adam en Christus zijn beiden vertegenwoordigers der menschheid. Uit hetgeen de een geweest is, kan men opmaken wat de ander zijn zal. In de Schrift wijst „type" (zie 1 Kor. 10:11) een persoon of een gebeurtenis aan, die op een bepaald tijdstip een gedachte Gods uitdrukt, wier volle openbaring in een persoon of een gebeurtenis van een volgende periode aanschouwd wordt. Bengel neemt roü péïMvTo: onzijdig: van wat komen zou (vgl. Kol. 2: 17). Niet aannemelijk. Fritzsche en de Wette denken aan de wederkomst van Christus, waarvan echter in dit verband geen sprake is, terwijl van uit Adam de komst van Christus toekomstig is.

Men heeft gevraagd in hoeverre deze typische verhouding van Adam en den Messias aan de joodsche gedaclitenwereld kan zijn ontleend. In sommige rabbijnsche geschriften vindt men inderdaad dergelijke uitdrukkingen. Zoo zegt b.v. Neve Schalom: „Gelijk de eerste mensch de eerste was in het zondigen, zal de Messias de laatste zijn, die de zonde teniet doet"; en wederom: „de laatste Adam is ook de Messias'. Ook de Targum der Psalmen spreekt in gelijken geest. Echter zijn deze geschriften veel jonger dan het Christendom, id. uit de 7e tot de I0e eeuw; bovendien is het niet uit te maken, of zij onder den invloed van de brieven van I'aulus hebben gestaan. Renan zegt: „In den Talmud beteekent liaadam harischon eenvoudig den eersten mensch, Adam; Paulus maakt de antithese haadam haacharon". De voor-