is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling, dat de oorsprong van zonde en dood, als van de machten, welke de menschen beheerschen, in Adam ligt, behoeft Paulus niet uit rabbijnsche geschiften te hebben: hot derde hoofdstuk van Genesis gaf dienaangaande genoeg.

2) Vs. 15—17.

Deze drie verzen wijzen tweeërlei verschil aan tusschen het werk van Adam en dat van Christus. Men kan viagen, waartoe deze opmerking dient. Zij schijnt den gang der redeneering te verbreken, daar wij eerder de aanwijzing van de overeenkomst dan die van het verschil zouden verwachten; vgl. „gelijk" in vs. 12. Velen denken hier aan een uitweiding. Anderen meenen, dat Paulus een restrictie maakt, omdat hij vreest, dat hij het werk van Christus te veel met dat van Adam op één lijn zal stellen. Wij zouden hier dus een gemoedelijke ontboezeming van den apostel hebben. Echter wordt het gevoel van den apostel steeds door een strenge logika beheerscht. Ook hier is dus wel degelijk een noodzakelijke schakel van het betoog.

De uitleggers hebben al hun scherpzinnigheid aangewend om van deze uitspraak een goede verklaring te geven. Moius beweert, dat de apostel in vs. 15—19 vijfmaal hetzelfde zegt met andere woorden; Rtickert verklaart, dat Paulus zich van zijne gedachten niet volkomen rekenschap heeft gegeven; Rothe en Meyer vinden hier de sporen van het diepste nadenken en van mathematische juistheid. Ondanks het gunstige oordeel van beide laatsten moet men toegeven, dat de vele voorgestelde verklaringen tot zekere hoogte de klacht der eerste geleerden schijnen te rechtvaardigen. Tholuck vindt in vs. 15 een tegenstelling van quantiteit, in vs. 16, 17 eene van qualiteit (recht en genade). Ewald meent, dat de tegenstelling in vs. 15 betrekking heeft op de zaak zelve (een droevige en een gezegende uitwerking; dit zou dan de qualiteit gelden), die van vs. 16 op het getal en de soort der personen, die er in betrokken zijn (één zondaar veroordeeld, duizenden gerechtvaardigd); vervolgens gaat Ewald tot