is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vs. 17 over met „ten slotte", ofschoon I'aulus yxp schrijft. Meyer en Holsten vinden in vs. 15 de tegenstelling der gevolgen (de dood en de genadegave), in vs. 16, evenals Ewald, de tegenstelling der getallen, terwijl vs. 17 hetzegel drukt op het contrast van vs. 16 door de zekerheid des eeuwigen levens. Dietzsch vindt den klimax van vs. 15, 16 in den overgang van de genade tot de heiligheid der geloovigen ($txx!u;/,x van vs. 16). Reuss ziet in vs. 15 de tegenstelling vau het verdiende loon en de vrije genade (een tegenstelling van qualiteit), in vs. 16 de tegenstelling van één zondaar en een aantal zondaren (een tegenstelling van quantiteit), en in vs. 17 de tegenstelling van graden der zekerheid, een logischen klimax dus. Hodge vindt in vs. 15 de tegenstelling tusschen het meer geheimzinnige van het oordeel en het meer begrijpelijke van de vergeving in Christus (blijkbaar in den tekst ingelegd), in vs. 16 de gedachte, dat Christus ons nog van een grootere schuld verlost dan van de schuld van Adam's zonde, nl. van die onzer eigen zonden; vs. 17 zou dan ten slotte dezen klimax geven, dat Christus ons niet slechts van een kwaad (den dood) verlost, maar ons ook een positief geluk (de heerschappij in het leven) geeft. Volgens Weiss beschrijft de apostel in vs. 15 het verschillend uitgangspunt van den dood en van het heil; in vs. 16, 17 beider verschillende werking. Volgens Oltramare wijst vs. 15 op een dynamisch onderscheid in zoover de genade de menschen verlossen kan van de zonde, die heerschappij over hen voerde; vs. 16, 17 op een quantitatief onderscheid, in zoover het het veel grootere resultaat aanwijst, nl. dat de genade machtiger is dan de zonde. Een doolhof van uitleggingen!

Paulus kon niet eenvoudig een parallel trekken tusschen het werk van Adam en het werk van Christus, alsof het gelijksoortige grootheden gold. Ier wijl hij zich gereed maakt, de overeenkomst aan te wijzen, dringt zich aan zijn geest op het groote verschil.

Ys. 15: „Maar het is met de genadegave niet als