is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zonde van Adam, de andere om een andere reden zou sterven. Uit H. 12:5 en 1 Kor. 10:17 volgt, dat deze uitdrukking bij Paulus niet een meerderheid maar een geheelheid aanduidt, beschouwd uit het oogpunt van de veelheid der individuen, die ze vormen. Hünefeld (Römer 5, 12—21 von neuem erklart, Leipzig 1895, S. 16, 17) staat een eigenaardige verklaring voor, die slechts één bezwaar heeft, nl. dat zij te vernuftig is. Volgens hem zijn „de velen" de in vs. 14 bedoelde menschen, die in den tijd vóór de wet niet als Adam gezondigd hebben. Strikt genomen zijn het alleen zij, die, afgezien van hun persoonlijke schuld, door de overtreding van Adam aan de souvereine macht des doods onderworpen zijn. De c't no}.xoi in de tweede helft van het vers zijn dan de menschen, die, levende onder de wet, evenals Adam een positief gebod overtraden en daardoor aan het oordeel des doods onderworpen zijn. Hünefeld zelf stemt toe, dat deze verklaring op het eerste gezicht vreemd is. Men zal wel niet kunnen ontkennen, dat met „de velen" „allen" van vs. 12 zijn bedoeld. Maar deze geheelheid der menschheid wordt hier als veelheid beschouwd, in tegenstelling met den éénen, die den dood in de wereld heeft gebracht (één — velen). Misschien heeft ook de tegenstelling der genade, waardoor niet allen maar alleen de geloovigen levend worden gemaakt, invloed op deze formuleering gehad. Het oordeel des doods is door de zonde van Adam over de velen gekomen.

IIsAAw [t,ü,Wcv kan logisch (veel zekerder) of quantitatief (veel overvloediger) opgevat worden. In het laatste 'geval wilde Paulus zeggen, dat er veel meer heil in Christus is dan dood in Adam. ') Echter wordt dit reeds door szeptaaevaev aangeduid, waarmede nokXy verbonden had

moeten worden, wanneer het tot versterking had moeten dienen. Na fi yup verwachten wij een logische beteekenis: vgl. ook vs. 9, 10, 17.

1) Men leze de eigenaardige beschouwingen, waartoe W. Schmidt hier (a. a. O. S. 44) komt, door aan den geestelijken dood te denken.